New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kavango zoutokero kuna kundindira vakara nomuzangu gomutaro

Kavango zoutokero kuna kundindira vakara nomuzangu gomutaro

2020-03-26  Staff Reporter

Kavango zoutokero kuna kundindira vakara nomuzangu gomutaro

Stefanus Nambara

Nkurenkuru - Konyima tupu zomvhura ezi tuna pilire kuzangura nawa, momapya gawo aga vatura gopampo, ruteni kapi rwavasigako, vanandima womomukunda Kavango zoutokero hawe ngesi vana hafa asi namvho tavakagwana muzangu gomuwa morwa kuna gwana mvhura zina roko nawa. 

Kutunda nye mvhura ezi zina puko zoruteni runa gumu sirongo nasinye, vatungimo ava vakara asi mukunda ogu kukara gosinauhako narunye, kwagudiva omu agu gwana mvhura zongwa nomvhura dakapita, awo kuna mono nye nombuto dawo omu dina kupya kumutenya morwa kwato mvhura oku awo kuna likwata nye komutwe. Ano nampili ngoso mukunda namvho kuna kutungike mokugwana nye mvhura zongwa, siruwo esi somurokwa. Siruwo esi tomono asi vantu kapi vana hara kumana siruwo sawo kumwe nokusiruganesa, omu valituramo asi namvho vahepa kupurura, paapa tupu zatamekere kuroka mvhura. Awo ngesi kuna kundindira nye vakazangure muzangu gomuwa unene. 

“Apa nye zatamekere kuroka nawa mwaSindimba mvhura zina puko, ose yipo twatamekere kupurura poopo. Kuvhura omone omu nombuto dina kara mepya. Ose ngesi kuvhura kulimonekesa asi namvho tatuzangura muzangu gomuwa. Yimo ana kutanta Johannes Shatwilapo gatunga momunda gwaNyege mukunda horowero gwaMpungu apa nye ana kutwara ogu mugavi mbudi mepya lyendi. Age kuna kutanta asi nampili ngomu yina kara asi mapya gamwe kapi vana gapurura morwa mvhura kwayaroko unene mwaSindimba, eyi yina kara asi yiko kwedi kokuhulilira momurokwa gomuwa, epya eli vapurura hawe kuna meme naya nonbuto kuna kumoneka. 

Matheus Ihemba gatunga mEkuli momukunda horowero gwaTondorokatente asi vantu unene vatunga momukunda gwendi novamusinda nawo vamwe vana kundindira muzangu gomuwa. Mokukwa mwendi, nsene nayi pwaga moomu yina kumoneka awo namvho kapi ngano navarandanga hena usura moyitora. Koyili nye eyi yina kuvaninkisa vapilire kurara vanzovhu ava vana kugendagura momukunda ava vana tameke mwaNsinano kupiyaganeka momukunda horowero ogu. 

Elisabeth Hamunyera, gatunga momukunda gwaNye, katente asi nsene kapi navavapiyaganeka vanzovhu, mokuzonagura nombuto dawo ngwendi nomvhura dakapita, hawe awo ngano kapi navatanta asi nonkondo dawo dazi momema. Raina Kandjembo gatunga pomukunda gwaMutambo, nombuto dedi kwadizonagura vanzovhu namvho.  

“ Ngesi vana tameke kuzonagura nombuto, kapi nye tuna kara asi navatusigiramo ndi hawe nayinye eyi muna kumona ngesi yawo vanzovhu, yimo ana kutanta Kandjembo.  Apa nye katukandingwire evango eli simpe kuvhura omone asi Kandjembo nekoro lyendi mutenye gwatwa awo mepya kuna kutora eyi ana sigimo nzovhu mepya, nye kapi simpe yina pi nawa nawa asi ngano vayigusemo, nye morwa utjirwe yiyo nye vana kuyigusamo. 

Vatungimo simpe kuna kuhundira epangero asi vanzovhu ava vahepa kuvadipaga ndi vavatjidire kopeke komavango gawo oku vatunga, morwa awo ngesi kuna kara vamwe vana kureta utjirwe meparu lyetu kuhamena nondja detu.

Mukunda nare guna gusa kumona udigu kovanzovhu, omu vana kuzonagura nombuto, nopomba domema ntani mambo govantu.
 


2020-03-26  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media