New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kawana a pula ovapolifi va kondjife oumbudi woimuna

Kawana a pula ovapolifi va kondjife oumbudi woimuna

2023-07-28  Festus Hamalwa

Kawana a pula ovapolifi va kondjife oumbudi woimuna

Minista woikwameni neameno lokeengamba Albert Kawana okwa pula ovanambelewa vopolifi opo va longe nelitulemo okukondjifwa oumbudi woimuna momikunda.

Kawana okwa ti oumbudi woimuna owa londa novanhu vahapu ova ninga oihakanwa yokudengwa koluhepo konima ngeenge oimuna yavo ya vakwa po.

Edi minista Kawana okwe di popya pefimbo kwa li ta patulula oshitaashi shopolifi Namasira koshitukulwa shaKavango West Etitatu.

Oshitaashi shopolifi otashi ka yandja omayakulo a yooloka nosha tungwa pongushu yoshimaliwa eemiliona N$10.

Okwa ti oimuna oya fimana moshiwana molwaashi oshiwana ohashi mono oyuuyemo tashi pitilile mokuninga oipindi yoimuna nokulandifa omashini nokapana.

Onghee okwa ti oimuna otai dana onghandangala mokulwifa ondjala noluhepo momumikunda.

“Oimuna otai yambula po yoo vali eliko loshilongo tashi pitile mokuninga omangeshefelo,” ta ti.

Okwa kumaida oshiwana novaleli vopamufyuululwakalo opo va longele kumwe nopolifi mokukondjifa oumbudi woimuna tau ningwa momidingonoko davo.

Kawana okwa ti epangelo onghee tali twikile nokuyandjaneka omayakulo opolifi keenhele odo kuhe na omayakulo a wana.

“Osha fimana ngeenge oshiwana shi na omayakulo opolifi e li popepi unene tuu komikunda opo oimbuluma i lopotwe pefimbo,” ta ti.

Okwa kumaida ovapolifi opo va twikile okuyakula nawa oshiwana nokulonga pauyuuki pehe na oulingilingi.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-07-28  Festus Hamalwa

Share on social media