New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kwato mpito nkenye omu navawiza wonomukunda horowero edi ntano kepongo lyovagolikadi vaSWAPO

Kwato mpito nkenye omu navawiza wonomukunda horowero edi ntano kepongo lyovagolikadi vaSWAPO

2022-02-17  Loide Jason

Kwato mpito nkenye omu navawiza wonomukunda horowero edi ntano kepongo lyovagolikadi vaSWAPO
Top of a Page

Mukunda horowero gwaZambezi ntani nomukunda dimwe dononunu moOtjozondjupa, Omaheke ntani Omusati kapi navakadipulisira vakakarepo pepongo lyenene lyombunga politika zaSWAPO zovagolikadi lina kukakarako mokwedi kooku tuna kara. 

Eyi kuna wizirepo opo vampitisili wonomukunda odo yavavhura kutulisapo mapongo ndi kusikisamo mazuva ogo vavapere asi ngano vayirugane, omu ngano vahorowere vakarelipo vawo kepongo eli lyenene. 

Hamutjanga gombunga zovagolikadi vaSWAPO, Eunice Iipinge kayinkondopekere eyi nkera, nokutanta asi nodistricts dapira kusikisamo mazuva ogo vavapere asi vagave madina govahamenimo vawo kapi vana kukavapulisira vayakarepo pepongo lyangesi. 

Madina aga gapira kuyasika mvhura ezi zina puko mwaSeptember kapi navakagapulisira asi vantu owo vayakarepo pepongo. Epongo eli lyouhambondatu kuna litura likakareko kutunda mazuva 24-26February moVenduka. 

Epongo eli kwaligusirepo mwanare morwa uvera woCovid-19 hambara likareko mokwedi kwaDecember. Epongo nye lyopamukunda moZambezi kapi lyakereko morwa nomutangu pokatji kowo vawizireko nye ngesi navayirugana sivike seesi. 

Nye nampili ngoso, ruha oru rovagolikadi vana parapo asi kwato madina gokuhulilira navatambura vakare pepongo eli. Etokoro eli kwalitulirepo mepongo lyawo lyokomitiye zo ntjima ntjima ngesi kuna kara asi nomukunda odo dapilire kumana mokugava madina govakarelipo vawo kupitira movampitisili womukunda kapi ngavavapulisira vawize kepongo eli. 

Mbunga zaSWAPO zovagolikadi kwakere nosigongi sawo so Central Committee mo 27 January 2022. Nomukunda edi yina gumu kuna kara Okorukambe,Epukiro, Okakarara,Anamulenge ntani Ruacana. Okorukambe awo kwamene nye nepongo lyawo mwaNovember mvhura zapuko, nye nomukunda dimwe hawe kwato eyi daruganako nampili nakauke kukwama nye ediveta lyawo. 

Apa nye navakaponga mvhura ezi, awo tavakahorowora nompitisili ngwendi hamutjanga, hamutjangagona ntani vahameni mocentral committee. 

Epongo eli simpe navakazogerako udigu ou una gumu vakadi mombunga zawo. Evangoi nye lyouhamutjanga kuna kulirumbasanena pokatji ka Fransina Kahungu ntani murugani komberewa zogender Katrina Liswani.

Mbunga nye zovakurupe vaSWAPO ntani mbunga zovadinkantu nawo tavakakara nepongo lyawo lyangoso momvhura zeezi komeho vakakare nepongo lyenene eli vana kundindira mwaNovember.  

Mwa December 2016, Iipinge kwarumbasanene naPetrina Haingura omu Iipinge gafundire akare nye hamutjanga gombunga zovagolikadi, nampili ngomu yakere asiu mahoroworo kapi gana gendi nawa. 

Ntoni gonoveta siruwo sina Sacky Shanghala kwatulire asi Iipinge ana fundu, ano age Kahungu kwafundire asi hamutjangagona gombunga zawo. Iipinge kwafundire nomazwi 249 ano Haingura 223 ano Sylvia 81 gagwene. 


2022-02-17  Loide Jason

Share on social media
Bottom of a page