New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likubu zemashumi asilezi likwalelwa mwakasa kasileze

Likubu zemashumi asilezi likwalelwa mwakasa kasileze

2019-08-05  Aron Mushaukwa

Likubu zemashumi asilezi likwalelwa mwakasa kasileze

LUNGALA – Buñata bwa balimi base balatehezwi ki likomu zabona kwa linanga, naha haizwelapili kumangana ni linanga lelituna mwalilimo. Kono mwasikiliti sa Zambezi likomu lisali mwamayemo sakata bakeñisa mafulisezo amatala asikiliti, sihulu mwalibaka zasaana. Kono nihakulicwalo linanga lise litaselize likomu zefumaneha kwamishitu, kakuli buñata bwamasa ase akalile. Labubeli mubihi yoo hanaza kwaeza mwasikiliti sa Zambezi, kushoka kamo linanga litaselize libaka zeñwi zasikiliti, ayo ipumana kwa Lungala libima zebato eza zelishumi mbowela-upa wamunzi wa Mutikitila, mwasilalanda sa Katima ya Matakanyani, kwamuseto wanaha Namibia ni Botswana, ili teñi likubu zebato eza zemashumi asilezi likwalezwi mwakasa kasileze kakana nimezi amakuswani. 

Bolyaminzi babafumaneha kwamunganda walikomu kwa Lungala nebaize likubu likwalezwi mwasibaka sesisina muña sona, mi kasamulaho aliviki zesikai likaswana zakala kushwa kakuli menzi molikwalezwi anze akala kabubebe. Likubu ze lizielehile mi haiba hakuna zeka ezwa mwaliviki zepeli kapa zetalu likaswana zakala kushwa. Haiba kinto yekonahala bamaluko alukela baeze sesiñwi kapilipili, nekubulezi Tronah Masiye yafumaneha kwa Lungala. Manzwi ahae natiselizwe kimulyamunzi yomuñwi Felix Mukendwa yana ize: “Luse lukalile kuyepa liliba molinwa likomu zaluna cwale lifolofolo ze zepila mwamezi boo. 

Bucwañi buse bufela mi busihu likubu lito fula kwatuko ni munganda waluna; lupila mwañalelwa, nabulezi. Hana kupilwe kualabela fateñi yomuhulu yabona zasilelezo yalifolofolo mwasikiliti sa Zambezi ili mubeleki mwa Liluko la Bupoti ni Silelezo ya Silalanda Morgan Saisai, naize baziba taba yeo mi basweli kukandekisana ni banaha Botswana kufumana tatululo. “Luka zwelapili kutalimela mayemo ateñi, mi luka talima hala milelo ya linanga kubona molukona kuezeza? Mi luka kandekisana nibanaha Botswana kakuli likubu limwasibaka sesina muña sona, nabulezi.
 


2019-08-05  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media