New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lubasi lubilaela hala lipatisiso zalifu lamuhabo

Lubasi lubilaela hala lipatisiso zalifu lamuhabo

2020-01-27  John Muyamba

Lubasi lubilaela hala lipatisiso zalifu lamuhabo

Obrien Simasiku

OMUTHIYA – Lubasi lwayo neli muituti kwasikolo sesipahami sa Unam, ili yakulubelwa kuli nabulailwe kakunatiwa mwakweli ya Ñulule ñohola mwa Katima Mulilo, lubilaela hala lipatisiso zamapokola.
 Lubasi lunyaza mapokola kuli balyehisize lipatisiso kuzwelela Anton Kwizi, nailo fumanwa alapami mabapa nimanwelo abucwala mwa Katima Mulilo. Mapokola bane bali famusebezi kanako yeo, nebakile bamufumana mi seba mumatiseza kwasipatela, ili kwana ilo timela bakeñisa mañiba ane afumani. 
Kwizi naswanela kufumana mushukwe kuzwelela kwasikolo sa Unam unumwaha.
Kukwahae Kwizi, Jerry Simasiku, ubulela kuli mapokola nebapalezwi kuyoshoka nyandi kasamulaho akuyo musiya kwasipatela, mi hape nebasika eza lipatisiso zafo feela kuamana nibane bamunatile. Lubasi nelulemuhile feela zalifu lahae la 28 Ñulule, kasamulaho akukala kumubata. 
“Mapokola nebailo bitula nyandi, kono nebamufumani alapalile ali mapunu, lwaitumela kubona kakalulo yeo. Kono nebapalezwi mwamusebezi wabona, kuyoshoka mukuli kasamulaho akumusiya kwasipatela. Kambe nebaezize cwalo, nebakakona kuziba kuli nabulailwe kiñi,” nekubulezi Simasiku.
Nabulezi kuli kasamulaho akuyo biha taba, mapokola nebangile liviki zepeli, kukala kuyobata bupaki kubalubasi, ili kalulo yetisize kukwalulwa kwataba yapulao. Zeo halili cwalo, Muonga ongi ni mubatisisi walitaba zabubangoki mwasikiliti sa Zambezi, Evans Simasiku, naize uzibaza taba yeo mi nakupile balubasi kuba nipilutelele, kakuli lipatisiso zecwalo linga nako. 
“Balubasi basike baisilinga nilipatisiso zamapokola, taba inzi niluna mi lusweli kusebeza kuyona. Yeo hakitaba feela, kitaba yakubulaya mutu, ili taba yetata, itokwa lipatisiso sakata ili kuli lika kaufela zatalimwa, pili lusika tambeka taba kuyomuhulu wabazekisi, kuli muzeko utateke,” nekubulezi Simasiku.


2020-01-27  John Muyamba

Share on social media