New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mapampili abuikalabelo haliululi likolo ze eza kabomu

Mapampili abuikalabelo haliululi likolo ze eza kabomu

2020-06-29  Paheja Siririka

Mapampili abuikalabelo haliululi likolo ze eza kabomu
Top of a Page

WINDOKO – Liluko la tuto libulela kuli hakuna mafosisa likolo halikupa bashemi kunyatela mapampili akutokwa buikalabelo hala butuku bwa Covid-19. Kasamulaho akelezo kuzwelela kumuyemeli yomuhulu wa muuso, liluko neli ize mulao wa silimo sa 2001, kapa mulao ufi Kamba ufi wa naha, ha uhanisi kufa mapampili akutokwa buikalabelo, kacwalo haki kuloba mulao kubona feela zeñozwi fateñi hali lobii mulao. Kono likolo zekafumanwa kuli neli ezize mafosisa kabomu lika kalimelwa. “Hala mulao liofesi za tuto liswanela kubabalela baituti ni babeleki mi pampili yakutapa buikalabelo, haikoni kuliulula sikolo sene si ezize kabomu mi nesipalezwi kutaleleza seo mulao usibulela. Pampili yakutokwa buikalabelo hailiululwi kikezo yakabomu,” muzamaisi yomuhulu wa liluko la tuto Sanet Steenkamp nabulezi mwa sitatimende sene si liba kwa bazamaisi batuto mwa likiliti.

“Konji haiba likolo litahisize litokwahalo kaufela zasilelezo hala butuku bwa Covid-19, mi muituti ufumana kakokwani kwanda sikolo, sikolo kona sikona kuliululwa kwa buikalabelo,” nekubaleha manzwi ahae. Likolo zeñwi zakwamukunda likupile bashemi kunyatela mapampili akutapa buikalabelo, baituti habaka kutela kwasikolo. Sikola sa St George Diocesan kisesiñwi sa likolo zefile kupo yeo. Sikolo sibulela kuli sikupa bashemi kunyatela mapampili akutokwa buikalabelo baituti habaya mwa misipili ya sikolo kapa ya lipapali. Bashemi baba bilaela nebanyazize sikolo mi nebabata kuziba kuli kiñi habana ni kunyatela mapampili akutokwa buikalabelo, haiba sikolo hasilati kuba ni buikalabelo hala butuku bwa Covid-19. Kamaiso ya sikolo neize iutwisisa sililo sa bashemi hala kakokwani ka Covid-19, mi ne baelelize bashemi kuziba litaba zamakete ni litaelo zezamaisa sikolo.


2020-06-29  Paheja Siririka

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page