New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mapokolo mwa Katima bacisa matokwani

Mapokolo mwa Katima bacisa matokwani

2019-07-08  Aron Mushaukwa

Mapokolo mwa Katima bacisa matokwani

KATIMA MULILO – Mapokola banaha Namibia mwasikiliti sa Zambezi nebacisize matokwani abuima bwa 371.35 kg, ateko yamwamakululu yelikana bolule babalalu nilikiti zemyanda isupile (N$3.7 million). Matokwani nailo tukisezwa kwamalatelo amatakala kwanda tolopo ya Katima Mulilo Labulalu, ili kezo yekona kumizisa mati bazubi bamatokwani. Muongaongi walitaba zabubangoki mwasikiliti sa Zambezi, mubakweli kuyomuhulu wasipokola mwasikiliti Evans Simasiku, naize matokwani naswelwi hala silimo sa 2017 kutisa 2019, mi amañwi nazwelela mwanaha Zambia, amañwi nayozwelela naha South Africa kakufuta mwanaha Botswana.

Simasiku naize tekisano yamatokwani ipahami hahulu mwasikiliti sa Zambezi, mi acinciswa mwalinzila zeñata. “Babañwi baatisa kuto cinca ni malamatwa ili ali hahulu famusika kanako ye. Babañwi baatisa kuisa mane nikwa Muyako kuyocinca nilitapi. Babañwi baatisa kutolekisa kapa kutosebelisa kaufela zebatokwa,” nekubulezi Simasiku. Nafile mamela hape kuli mapokola mwasikiliti sa Zambezi batona mi nakupile sicaba kutusa mapokola mwakulwanisa bubangoki mwasikiliti. “Nikupa sicaba kuli hababona mutu yabata kucinca matokwani ni malamatwa kapa litapi kapa zeñwi cwalo zebabata. Mutu yoo abihiwe kwamapokola mi lukakopana niyena,” nekukupile Simasiku.


2019-07-08  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media