New Era Newspaper

RMB
Icon Collap
...
Home / Mbanga zonondja kazikasikire modoropa zaRundu

Mbanga zonondja kazikasikire modoropa zaRundu

2018-11-22  John Muyamba

Mbanga zonondja kazikasikire modoropa zaRundu

RUNDU - Ministera gokugusapo ruhepo netekuro, Zephania Kameeta, kakatulire mbanga ezi zoyimaliva mosirugana morukanda rwaSauyemwa. Sauyemwa kuna kara rukanda vatura sinkwa ntani paveta omu ruhepo naro runa kara morukanda oro, ngwendi morukanda makwawo gaNdama nagamwe ngoso. 

Mowo nye 949 vana kugwanenamo mauwa, ava vatjanga wokomitiye, nye kuna kara asi wokusika ko 811 yiwo vakapulisira vagwane nondja edi kupitira melikwamo eli lyokugavera nondja vana kutumbura asi food bank. 

Nye nampili ngoso, elitjangeso lyava wokugwanenamo mauwa simpe kuna kuza komeho. Hawe nayina kuna kara ezuva lyomutaro omu yina kara asi kwato muNamibia nakarara nonzara ndi asi afe konzara. Nelikwamo eli lyatulisapo epangero lyokuhavareka nondja, nositambo asi vagusepo nzara noruhepo, yimo ngoso ana kutanta Kameeta. 

Kameeta katente asi mambo gomanzi kuna kara noudigu wonzara yiyo nye yanonkisa mbunga zouzuni zoukanguki ziture asi vantu wovanzi kuna kara nokanyando kouvera wonzara, yipo asi vahepa kuvavatera kwayimwe ngwendi kugwana nondja valye. Ose ngesi kuna kuhuyunga omu natuvatera vantu nakauke tupu yipo asi nzara zahavalya nampili nakauke. 
Nzara kuna kara simwe soruhepo rwakahurako, yipo nye yina karere mulyo asi Presidente gwetu gatura elikwamo eli mokabuke vana kutumbura asi harambee omu gapa nye nonkondo ministeli ezi nonoministeli dimwe nonombunga dopaumwene diruganene kumwe mokugusapo nzara ndi ruhepo. Kameeta katente asi etulisopo “ food bank” kuna kara elikwamo lyokugusapo nzara, unene monodoropa ntani tudoropa gona ngoso. 

Malikwamo gamwe kuna kara nye gokuwapukurura nondima ndi muzangu, kugava nondja ponosure, ntani kugavera nondja posiruwo soruteni ntani nsene vantu owo runa vagumu ruhanzo. Elikwamo nye eli lyombanga zondja kwalitulisirepo Dr Hage Geingob mwa June 30, 2016 moVenduka. Eyi yatwarenderere tutameke kugavera nondja domonondorowa monomukundahorowero ntambali dakara moKhomas, mokukwama melikwamo lyetu. 

Ose kwalirugene eli nawa nye yiyo twayatulirepo asi twahepa kutara asi kayigenderepo nawa ndi hawe kumwe nonkurusure zetu zaUNAM. Apa nye twamene kuyitara oyo hawe yitundwamo yetu kuna kulikida asi twahepa kuza komeho nelikwamo lyangesi. MoKhomas kwakere asi mombo gokusika ko 15, 519 omu mwakara vantu wokusika ko 67, 987 awo yiwo nye vagwene mauwa ogo kupitira melikwamo eli lyonondja domombanga. 

Apa nye twayatarwirwire asi ngapi yina kugenda, hawe ose kwatulisapo nye makonakono, yitundwamo kwayalikida asi mombo gokusika ko 5000 yiwo velike navagwanenamo mauwa aga gokupitira melikwamo eli lyokupungura nondja. Yimo ngoso ana kutanta Kameeta.

 


2018-11-22  John Muyamba

Share on social media