New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mbututu walikweli zene watiba kwa Muzii

Mbututu walikweli zene watiba kwa Muzii

2018-11-05  Aron Mushaukwa

Mbututu walikweli zene watiba kwa Muzii

MUZII – Mbututu walikweli zene natibile kwa Muzii mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela mwasikiliti sa Zambezi viki yefelile. Mbututu nali ni bashemi bahae hane balika kusila nuka kuya mwa Zambia kuti kwakuyo leka lico, mukolo wabona walikonde hautiba. Kono lipaki nelipatuluzi kuli mukolo wabona nolongile hahulu mi nopalezwi kufita mwamandinda ni liñungwa, kikafo notibile. Mubakweli kuyomuhulu wa sipokola Evans Simasiku na nitifalize taba yeo, kono naize hasikafumana kale piho kakutala kuli kiñi sene si ezahezi. Ba New Era kono nebalemuhile kuli mukolo hautiba mbututu nawezi mwamezi nikutiba, mi kasamulaho amizuzunyana situpu sahae sato cimbuka fahalimu amezi.

Mbumbu nazibahalizwe kuba Patricia Ngulwa kuzwelela kwamunzi waba Ngulwa. Hana bulela ni mubihi yo, kukwahae mbututu John Ngulwa naize lubasi nolutomohile lipilu kabaka la lifu la Patricia lene lisika libelelwa. “Lifu lahae kibumai bobutuna kwalubasi,” nekubulezi Ngulwa. Nabulezi hape kuli neikaba hande kabe nabulukilwe lizazi leliswana lana timezi kwahae, kono bakeñisa mulao, neba hapelelizwe kulibelela mapokola kuli batoisa situpu sahae kwatolopo. “Kasizo, neluswanela kumupumbeka lizazi leliswana, kono cwale luhapelezwa kuya kwatolopo ni kuyokupa lituso kwakumubuluka kakuli haluna saluna,” nabulezi. Muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando nasikatabiswa kitaba yakuli mapokola nebalyehile kualabela kwapiho. “Taba nebihilwe lizazi le iezahala kono mapokola nebailo fita lizazi lelitatama, nihakuzibahala kuli bana ni siteshini kwa Ngoma ni kwa Luhonono,” nekubulezi Likando. Likando nakupile mapokola kuli bano potelanga mahae ali kwamukulela wanuka ya Lwambai, mwasilalanda sa Muzii, kakuli kuna nilika zeñata ze ezahala kwateñi mi zeñwi hali bihiwangi. “Batu bale bahupula kuli bapila mwamubu osina muluwi, basilela mwanaha Zambia nako kaufela kuyolekisa litapi,” nabulezi.  Nakupile hape liofesi zamuuso kuli banofa lituto kwasicaba sesili mwalibaka zetiswa kimezi amuunda, kuamana ni mwakumatiseza mikolo, kakuli kakuya kayena buñata bwa likolofalo liezahalanga kakuli batu balonganga hahulu nikuitusisa bafuluhi babasazibi hande.


2018-11-05  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media