New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MICT ikayaha ofesi yenca mwa Zambezi

MICT ikayaha ofesi yenca mwa Zambezi

2018-09-10  Aron Mushaukwa

MICT ikayaha ofesi yenca mwa Zambezi

Katima Mulilo – Liluko la Mañusa ni Zwelopili Yakuambola (MICT) lika tateka kuyaha ofesi yenca yasikiliti sa Zambezi kasamulaho akutambeka sibaka samayahelo aofesi kumuyahi viki yefelile. Muyaho wasinyehelo yefitelela bolule bamashumi amabeli ukaba ni maofesi asilezi, sibaka sakubuluka libuka, intaneti, nindu yakuhatisa lipina hala zeñwi cwalo. Hana bulela kanako yakutambeka mubu, mubakweli kumuzamaisi yabona za zwelopili mwa liluko la MICT, Ziege Willemse napatuluzi kuli bayahi basikiliti sa Zambezi ba 28 bakafumana misebezi kanako yakuyahiwa kwa ofesi. Naize muyaho ukaba “niofesi yetuna yekona kushimba batu babañwi basilezi. Mi lukwaluhile kufa Nampa ni New Era maofesi haiba inge ba atokwa muyaho hause ufelile.” 

Kanako yacwale babeleki ba liluko la MICT bakopanela maofesi, mi yomuhulu wamutayi wa MICT mwa sikiliti, Nicholas Chaka, naize ofesi haise ifelile ikafa babeleki silalanda sesinde sakubelekela kakuli kitukelo yabona. “Niikutwa kuwabelwa kakuli lukakona kueza hande sina liofesi zeñwi. Lukaba famayemo aswana nimaofesi amañwi, kakuli kanako yacwale haluna ndu yakuhatiseza lipina, mihape haluna lisebeliso zeñwi zazwelopili, kacwalo muyaho omunca wo, ukataha nilisebeliso kaufela zetokwahala kuli lusebeze hande,” nekubulezi Chaka. Purojekiti yalikweli ze 18 yesweli kuyahiwa ki kampani ya Betonstain itekezwi kufela mwakweli ya Liatamani 2020.


2018-09-10  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media