New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mudiyakoni kwakupura matanyuna mokugwana yirugana

Mudiyakoni kwakupura matanyuna mokugwana yirugana

2023-07-27  Festus Hamalwa

Mudiyakoni kwakupura matanyuna mokugwana yirugana

Ongwediva- mudiyakoni moOkahao gongereka zaELCIN ngesi vanamuhagekesa karuwogona morwa nombudi edi kadipwege omu ana kuhundira munona gomumati asi akare nendi momatanyuna age ngano amupe yirugana. Simon Ndaumbwa gonomvhura (58) kayinkondopekere asi vana muhagekesa pokaruwo kokasupi mbudi ezi kazigeve nkera kosayitunga zaNew Era, nokutambura asi oyo vana kumugazarera gayirugana, ano nampili ngoso ngereka kuna mwene kapi vana muhagekesa yirugana yendi. Monombudi nye edi dina kupupana, Ndaumbwa katente asi age kuna kuyimona asi yiwa agwane mumatigona ogo varugane yomatanyuna kumwe naJeremia Mushunina gonomvhura 24, nsene asi valigwana pamwe. 

Mushunina katanterere sayitunga zaNew Era asi kagwene funguna zina kutunda kwaNdaumbwa omu ana kumuhundira asi ngano agusirepo Hendrick Shuudeni nokuhageka kuhanesa momudona madina govakurona vana kara asi kwahara kukara kumwe novamati panyama. Age nare gatura Shuudeni poruzera melikwamo lyangoso. 

Mushunina katente asi age kwayikwata nayinye oyo vahuyunga makura yipo katamekere kuhanesa nombudi odo moomo vadihuyunga. Nombudi odo kadikasikirenye kongereka zaELCIN kegendeso. ‘’ Twahepa kuyirugana eyi mokahorehore”, Ndaumbwa yimo ngoso ana kutanta monombudi dawo, age kayilikidire nawa nawa asi kuna hara mumatigona ogo akare nendi. Pwantani tupu Mushunina simpe katente asi musita ogo ntaantani tupu kavakere nendi amurare matanyuna nokumutantera asi takamupa yirugana. Yimo ana kutanta Mushunina. 

"Age kwatumbwidirange yirugana koRani Group moOkahao, nokutanta asi age kwakara novaholi vendi avarugana moyitora ureru kugwanenange yirugana.’’ Ndaumbwa katente asi ame kapi namutantera asi namuhara’’. ame mugara gokukwara novana vange vane. Ame kanimupere tupu magano aga gana kara asi oyo yimwe yoyirugana yange. Yimo ana kutanta. Nokutanta asi eyi kwendi nawa tupu morwa age gumwe gakara asi kuhanesa nombudi donongwa kuhamena LGBTQI+ monkarapamwe. Ame kavahagekeserenge morwa kuna hanesa nombudi domasenge mosirongo. awo kuna kutanta asi ame kanihere kukara kumwe panyama naMushunina. Elcin kapi kavayihaferere morwa kaniruganesere nonkango dimwe donondona.

Age ngesi kapi ana kuparuka nawa morwa vantu kuna kumuzigida asi esenge ntani ekoro lyendi yina vatetura. Kani rugene epuko mokuhuyunga asi kuvhura nikare kumwe panyama naMushunina. Ngesi ama kuna kara nomapuliro. Hompa gusirangepo, morwa ninatura ekoro lyange monomuga, ntani epongero nalinye lyaELCIN, yimo ngoso ana kuhuyunga. 

fhamalwa@nepc.com.na


2023-07-27  Festus Hamalwa

Share on social media