New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mugazarerwa kudipaga kapi kava mupulisilire alifutiremo

Mugazarerwa kudipaga kapi kava mupulisilire alifutiremo

2018-11-01  John Muyamba

Mugazarerwa kudipaga kapi kava mupulisilire alifutiremo

Rundu - Mangastrata gompanguro zaRundu, moutatu kaupwireko kanyokere kupulisira mugazarerwa gonomvhura 24 Henog Dihako gomomukundagona gwaMushashani momukunda horowero gwaMukwe ogu vana kugazarere asi yige gadipaga, kukwatera kononkondo ntani kuruganesa veta momukaro dona, omu gadipaga mukadona gwendi kumwe nokumuvhumbika montoko zonunu. Konyima tupu apa gamukwaterere gononkondo nokumudipaga age makura yiyo gamuvhumbikire poDivundu pepi nevango eli vakara vanadorongo.

Rutu rwana kufa kavarugwene mosondaha ano age mugazarerwa yilyo ezuva kavamuhamatere lyoolyo vaporosi.  
Mpanguro kazikere tazifatwilire Muhako una nkondo wendi, siruwo sooso kakamonekere kompanguro moutatu, omu kavamutanterere asi age gakara nononkondo mokupapara mukarelipo gwamwene ndi gahepa kuhundira kepangero vamupe ahende ogu namukarerapo. Ntani simpe kavamupere magano asi kuvhura apapare mukarelipo gwamwene ogu nafutira. 
Momagano nye ogo gavali age kagusirepo asi tahundire mukarelipo ogu ana kutunda kepangero. Makura erapoto lyendi ndi asi mpanguro yiyo nye kavazirundwilire dogoro mwa February 19, 2019 yipo yipe mpito vakonakoni vakonakone nawa, mokugwana vakarelipo ntani yitundwamo yokolaboratorium. Mukarelip epangero karwanesere kumupa asi ngano alifutiremo nokutanta asi kapi yina kuliza noveta asi mugazarerwa ogu alifutiremo. Morwa age kakwaterere kononkondo mukadona gwendi gonomvhura 16, kumudipaga ntani kumuvhumbika. Makura epangero kalifundire mehundiro olyo ano age mugazarerwa kapulire egano lyangoso. Mugazarerwa kamonekere komupanguli Sonia Samupofu ano ogu Godfrey Shivolo age kakererepo mpanguro ano ogu Lydia Kaveto age kakere nye mutoroki mompanguro. 


2018-11-01  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media