New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muhakuli gependa kapoperere mukeke gokuvera koruhanzo

Muhakuli gependa kapoperere mukeke gokuvera koruhanzo

2019-02-14  Eveline de Klerk

Muhakuli gependa kapoperere mukeke gokuvera koruhanzo

WalvisBay – Muhakuli gomosipangero sepangero moKeetmnshoop noupenda kazire momvhura zina kuroka zonene noruhanzo, mankumpi gomanene negano eli kakerev nalyo asi gahepa kukapopera mukake ogu gomakwedi 11 vamurete kosipangero sepangero moKeetmanshoop omu kakere asi ana pumbwa uhaku pangenderera momapeu kagapwelireko. 

Mukakeke ogu kadogorokere momapeu kositenguko komukaro nye ogu tuna pilire kudiva. Muhakuli ogu, Job Akwaake, age ngesi kuna rugana mosipangero esi konyara mvhura zimwe, age kapi gayidiva kuzoga, nye katulire eparu lyendi momukaro gokupira kudivilisa ataguruke mukuro gononkondo nositambo asi akapopere mukeke, morwa vakondi vendi kapi kavakere vadiveko Yuma asi ngapi navagenda vakasike kosipangero morwa mvhura kazikereko zonene kazitwarederere dogoro kukare ruhanzo. 

Efano lya Akwaake omu ana kulikida upenda wendi kalikere monombudi dopanongodi momapeu, omu muhakuli ogu ana kara asi gomununu ana kuruta mukuro yipo akasike oku vana kara vekoro lyendi mukeke awo kava kere vana ligava kwato yokuvhura kurugana. 

Akwaake, mepuragero lyendi kumwe nosayitunga zaNew Era, katente asi ozina womukeke, kavamonekere asi kwakara nourema, kavakere tupu mesinya mwina kwato eyi navavhura kuruganko, awo kava yimwene asi kapi tavavhuru kutaguruka ndi asi kuruta. “Ame kani yimwene asi kapi nayiwapa name nikare tupu mutali ana kutara asi ngapi ozina womukeke vana kutara munawo makura ame yipo nye kanitamekere nirute mukuro ,”yimo ana kuhuyunga muhakuli ogu kakere pwamwene, ogu katulire eparu lyendi moudigu yipo akapopere eparu lyagumwe. 

Akwaake katente asi sipangero kasigwene funguna zina kutunda kwa Blouuwes kuhamena mukeke omu katente asi vakondi vendi kuna vagusako morwa mukuro nomema aga gana kuhanza unene. 

Ame namukwetu zange makura yipo nye katusingire tuzeko kevango, mehauto lyepangero, omu katu kagwene asi nakunye mema gelike. Haw mema kagakere gomanzi unene kapi kapa kere mpito asi tupitepo nehauto,” yimo ngoso ana kutanta. Age katente asi kavasikeme nye ure wonominute ngoso, konontere domukuro nye kayitugumine unene omu ozina womunona vana kulira kumwe novanekoro ava kava kere vana tukuka unene. “Mukeke siruwo oso age kuna kulira nye unene yipo kaniyamwene asi ozina womukeke kuna kugendesa koyitji. Yipo nye mukaro gokuninka asi nahepa kuvatera tagu wizamo, yimo ana kutanta. 

Akwaake katente asi age kayidivire asi siruwo kasikere sosidona unene, nye kasikisiremo sitamo omu kakasikire kekoro kumwe nokuvapa mukeke ogu momawoko gawo. “Age simpe kakere tatasauka, nye siruwo oso nye katuyasikire kehauto makura yiyo katumudukisire kosipangero, yimo ngoso simpe ana kutanta. Tara tupu, ame konyima ntani kaniyayimwene asi kapi nayidiva kuzogana ndi kuzoga nye kapi kanigazarere asi kuvhura kukonderange nipire kureta mukeke ogu dogoro kosipangero ,”yimo ana kutanta.


2019-02-14  Eveline de Klerk

Tags: Erongo
Share on social media