New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukurona godoropa zaRundu kahundilire eruganeno kumwe

Mukurona godoropa zaRundu kahundilire eruganeno kumwe

2019-02-28  John Muyamba

Mukurona godoropa zaRundu kahundilire eruganeno kumwe

Rundu - Ogu kavapere nonkondo mokukara mosipundi sendi sivike kasipwireko, mukurona godoropa ogu gomupe modoropa zaRundu Isaak Kandingu kahundilire asi vahepa kuwapukurura mukaro gwawo yipo pakare mukaro gomuwa gokuruganena kumwe novakansela vadoropa zokomukuro. Siruwo sosire vakansela kwakara vana ligaunuka, omu vakere asi vamwe kapi vana kuliza negano lyaombunga zawo zaSWAPO omu vava tanterere asi Verna Sinimbo gahepa kutwikira ngorooro asi mukurona godoropa ano vamwe awo kwahere asi pwahepa kuwiza marunduruko eyi kayitwarederere dogoro Isaak Kandingu vakamuhorowore akare mukurona nye godoropa. 

Kandingiu katente asi kugava yirugana kovatungimo modoropa zaRundu kapi yakere asi ngayimoneka morwa ose ngovakansela kwakere tunaligaunuka. Mutenya nomasiku ame kuna kukanderera asi twahepa kuruganena kumwe, yipo asi natuvenye tukare kuna kuza kumwe mokugendesa yipo tugave yirugana kovantu vetu, yimo ngoso katente Kandingu moune una puko. Kandingu katanterere sayitunga zaNew Era asi age simpe kuna kugazara ezuva eli navavhura kukahingira ngovakansela yipo vatameke kukatura nye magano gawo momalikwamo godoropa asi ngapi bnavarugana. “Dogoro popo ntani nye natutameka kuhuyunga asi yinke nawa nawa yina kara positafura. Ntani nye ngani vhura kukara nomukumo omu ngani vhura nye kugava magano gange asi mukurona godoropa zaRundu. Ono yidiva asi ose ngesi ntani tuna kutunda kosigongi koVenduka, makura mutjima gwange simpe kapi guna siki pevango nitameke kugazara nawa. Yimo ngoso ana kugwedako.

 Eruganeno kumwe kuna kara simwe sina kara melikwamo lyange. Yimo ana kutanta ngoso. Ame kuna kukanderera asi ngovakansela twahepa kuruganena kumwe, oso yiso simwe nina hara,nsene  tulikwata kumwe hawe mulyo unene,” yimo ngorooro ngoso ana kutwikira kuhuyunga. Kandingu kavamuhorowere sinkwa ntani momberewa ezi asi mukurona godoropa momazuva 7 Murongankuru memunzungo lyodoropa zovakansela vaRundu, omu kavapilire kuliza negano eli kalitundire kwahamutjangantoni asi pwahakara malisintasinto yimo ana kutanta Sophia Shaningwa, asi Verna Sinimbo gahepa kutwikira ngorooro asi mukurona godoropa. Mosiruwo nye oso, Toini Hausiku kavamuhorowere asi munonagona godoropa ano Anastacia Antonio kavamutengwidilire mevango lyendi asi munasipundi gokomitiye zegendeso, ano Matthew Wakudumo gombunga zaAPP age kavamuhorowere nye asi gumwe nage gokomitiye zegendeso. Ano mavango gamwe mokomitiye zegendeso kavagasigire muporongwa morwa vantu nye ava vavali Verna Sinimbo ntani Ralph Ihemba kapi vatambwire matumburo ogo asi vakara mokomitiye. 

Reginald Ndara, ogu ana kara asi gombunga vana kutumbura asi Rundu concerned Citizens Assosition age kwanyokere kulihameseramo melikwamo lyangesi. Konyara yivike yivali yina kukapita, vakansela vaSWAPO ava vatatu kwavazigidire koVenduka morwa kupira kusikisamo egano lyaShaningwa, nye awo kwagenderere usimbu mokuhameseramo ahende gwawo Kadhila Amoomo akondere egano lyangesi, awo kwayimwene asi ehagekeso lyawo sirugana esi kapi sina kara. Ehagekeso lyawo eli sivike kasipwire yipo nye kavaligusirepo konyima tupu apa kavakere nye nosigongi kasinene siruwo kavakere naso nompitisili dakahurako dombunga zaSWAPO moVenduka. 


2019-02-28  John Muyamba

Share on social media