• September 24th, 2020

Munona kafire konyima tupu zokunwa nopera douvera woyingondwe


ONGWEDIVA - Vaporosi vaNamibia momukunda gwaOhangwena kava geve marondoro kovakurona asi vahasigasi vanona vawonona nona vahana kukara mekeverero konyima tupu munona gumwe kanwine nomutji douvera woyingondwe eyi kayitwarederere dogoro adogoroke gumwe gomunona mati. Ehudi eli kalihorokerere pokamukunda gona vana kutumbura asi Oshamukwiyu gwakara pepi naHalushu momukunda horowero Ohangwena sinkwa ntani. Vamatigona ava navenye nomvhura mbali, kuna kuzuvhika asi awo kavavasigire mekeverero lyomuveli ogu avere uvera woyinkondwe. Mokukwama muporosi Abner Kaume Iitembu ogu ana kara asi muhuyungilipo vaporosi momukunda gwaOhangwena, sinyakurwawo kazire kongereka makura yiyo kahundilire vamusinda asi vavataratarereko morwa muveli ogu posiruwo simwe kapi ana kuvhura kurugana Yuma. Apa nye zinyakurwawo kazire, vasesugona owo makura yipo nye kavagwene nomutji, kumwe nokuza konyima zekuma makura tavatameke nye kunwa nomutji odo siruwo oso age muveli kuna rara. Apa nye vamusinda kavawizire vayavatareko, gumwe gowo vanona age kuna kuliteruruka embo ano ogu gumwe age kuna rara kwahana mbatero nampili nakauke. 

Vanona owo makura yipo kavavadukisilire kosipangero, nye munona gumwe nye ogu kavagwene ana rara kwahana mbatero kadogorokere komeho tupu vakasike mosipangero. Nampili ngomu asi sihorokwa sangesi kasihorokere kehagero tupu lyokwedi, vaporosi kavayayidivire eyi poopo ava vekonakono kavapulire asi vana hara umbangi una kulikida asi sipimpo sangesi vasirapota kovaporosi, eyi kayipilire kukara noumbangi morwa sihorokwa sangesi kapi sasika momatwi govaporosi. Umbangi ou werapoto kwauhepere morwa vana heap kutaura simpu esi vagwane asi yinke nawa nawa yina li munona ogu. Ano konyima yipo nye kavayapatwilire sirapotwa vaporosi kuna kuhundira vantu asi nsene panahoroka simpagwa sangesi vahepa kusirapota kovaporosi. Iitembu simpe kahundilire vantu asi vahepa kusiga vanona mekeverero lyovamusinda yivhulisi asi kuvasiga velike kwahana mukurona ogu ana kuvatakamesa.


Nuusita Ashipala
2019-04-11 09:23:20 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...