New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namibia kwakara tupu novatareli vatatu wonomina

Namibia kwakara tupu novatareli vatatu wonomina

2023-10-12  Eveline de Klerk

Namibia kwakara tupu novatareli vatatu wonomina

Swakopmunda- Namibia kwakara tupu novatareli ndi inspekta wonomina vatatu, mukaro ogu guna kara asi kuna pumbwa ekeverero lyewa koyihorokwa yina kara konomina moErongo. Vatareli ava kuna kara asi kurugana unene asi ngapi nadirugana nomina nokutura nonkambadaro omu navagusapo udigu wangesi. 

Nguuru gomukunda horowero, Neville Andre, kageve ruguwo rwendi nkera posiruwo sosigongi kumwe nokomitiyee zombongarero zanavenye zakara nosinka sorunone ntani nomina. Andre kageve asi age kuna diva nawa marunone gomomukunda Erongo omu muna hamene marblesstones, ngorodo, uranium ntani yimwe nye yakara pevhu. Runone rwangesi kukambekako momunene kekuliko lyosirongo mokukulika ekonomi. 

Age simpe kahere asi vahepa kugwedako vatareli wonomina moErongo. Mokukwama mwendi age nguuru, nomina dononunu, nado kurugana yirugana yado momukunda, ano ado kapi nye adi sikisamo noveta dosirongo, unene kukwama noveta dosirongo omu yapira etarero omu ava rugana. 

‘’ Siruwo nasinye, ose kukara twahana kudiva asi yinke vana kurugana; nye ose kuyigwana nsene kuna kara udigu nkenye ndi ehudi. 

Ntani kwakara ko udigu womagwanekero moyihorokwa yangesi moErongo. 

Nye ose nare twagwanekera noministeli tutare asi ngapi natugusapo udigu wangesi. Makura nye oyo nayinye avarugana kwato ogu ayitarere, morwa kapi twakara novatareli. 

‘’Ose nare twaturapo elikwamo lyomudingu, kumwe nonombunga dahamenamo tukatare asi yinke yina kuhoroka, nye kwanayinye, mukaro kapi guna kara gomuwa’’, yimo ana kutanta Andre.

Mokwedi kwaPembagona mvhura zeezi, Isabella Kandji-Chirchir, ogu ana kara ngesi asi komisara gonomina, nage kageve egano lyendi kuhamena vatareli wonomina posiruwo ose vakere nelideuro lyokuhamena nomina moSwakopmunda. ‘’ Ose ngesi kuna kara tupu novatareli vatatu mosirongo nasinye, ose ngesi kuna kara melikwamo mokuhundira mberewa zaNkuruminista vatupulisire tukute vatareli wovanzi. 

Namibia zakara asi sirongo sosinene, udigu kuzidingura nazinye. Mehundiro lyetu twatura asi vahepa ehundiro lyonomberewa komukunda dokulisiga siga oku kwakara yiviyauka yonomina, yimo ana kutanta Kandji. 

Mosiruwo nye oso komitiye zombongarero zanavenye azitara marunone kuna kara asi vahepa kutura ndi kugwanekera novanamina vakara mosirongo siruwo oso vana kara nedinguro. Mokukwama mwaKletus Karondo, nomunasipundi gokomitiye awo kuna kara asi vahepa kutara momunene yirugana yonokampani nsene asi tava sikisamo veta nokutara mukaro gevango ntani kutara asi kusikisamo eyi yatumbukira mukunda nagunye. ‘’ Sitambo setu kuna kara asi twahepa kudiva asi ngapi yina kurugana yo energy eyi vana kurugana wonomina momukunda, ntani kwavenya mukunda eyi avagwanenemo, yimo ana kutanta Karondo. 

Silyo sondango zanavenye age hena gumwe gokomitiye Tjekero Tweya, kafatwilire momunene sirugana sokomitiye. ‘’ Sivike esi natukara momukunda horowero gwaErongo omu naturugana yirugana yetu kukwama omu lyatupa nonkondo edi veta, kuza kevango oko yakara oyo avarugana. 

Ose natudingura mavango gokulisiga tutare asi asi yinke yina kuhoroka makura tutjange nye yitundwamo nayinye eyi ngatu kagava koNdango zanavenye,’’ yimo ana kutanta Tweya. edeklrk@nepc.com.na 


2023-10-12  Eveline de Klerk

Share on social media