New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nkuru ministera kakatere udigu worukukutu momukunda Oshana

Nkuru ministera kakatere udigu worukukutu momukunda Oshana

2019-08-01  Staff Reporter

Nkuru ministera kakatere udigu worukukutu momukunda Oshana

Malakia Nashongo 

Oshakati - Nkuministera Saara Kuugongelwa Amadhila sivike kasipwire kakadingwire mukunda horowero gwaOshana mokukalitarerako mwene asi rukukutu ngapi runa gumu vantu monkarapamwe. Uuvudihiya mukunda ogu runagumu unene rukukutu morwa monomvhura edi ntano aw okapi vana gwana mvhura nampili nakauke. Nomukunda horowero ngwendi Oshikoto, Ohangwena  ntani Omusati kureta nomvhura nadinye nongombe dawo koUuvudhiy, oku kwakara asi malisiro hansako konomukunda dokomuzogo. Kuugongelwa-Amadhila kakere tasikama ponomukunda dokulisiga siga ponopomba ntani pomalisiro siruwo oso kakadingwire mukunda gwina. 

Age katente asi ana hafa morwa mema aga vana kugwana katura Namwater mokugagusa momuramba vagarete koUuvudhiya mondama ezi zakara asi zemevhu kupitira monomulihu dogoro gana yasiki, ano mukaro nye gokuninka asi mema gayasike komavango aga gakara asi kapi pwakara mema ngesi kuna kumoneka asi tayigendipo tupu nawa. Egano nye eli lyokugusa mema gawize moUuvudhiya kuna kara tupu elikwamo lyokukwateramo siruwo oso vana kupapara egano eli ngali kareta sirugana sokukarererapo. Yimo ngoso ana kutanta Saara Kuugongelwa-Amadhila. 

Nkuruministera simpe kakadingwire evango eli vana kutumbura asi nondama mbali water point, evango eli aligwana mema kutunda monokanare dokutunda koOshakati aga areta Namwater. Evango eli lyaOmuuvudhiya kugwana mema aga areta Namwater kutunda sinano sokusika po 135 KM kupitira monokanare. Age simpe kakadingwire dried up yina kulu Yomadhiya ntani Oponona lake, evango eli lyakara asi nomvhura nadinye kuzangura mema mvhura nazinye nye namumvho kapi vana gazangura morwa kupira kuroka mvhura, ngesi nongombe kwakugenda sinano sosire dikasike kevango oku nadikagwana mema.

Kugusako kukadingura evango lyomema, age simpe kakadingwire evango lyokulisira lya Iipopo moomo moUuzudhiya omu vakansela wondango zomukunda vaurapo evango lyokugwanena mema, evango eli kugwana mema omu ava gareta nokuyagaturamo vamwe vantu noyimuna. Age simpe kakatanterere vanandima asi epangero naligavatera mokukagava wayi woyimuna mokuvatera vana ndina elikwamo eli kapi lina kara nosiruwo sokundindira. Malirango kuna kara tupu oku tuna kugwana wayi ou nye kapi natukandindira siruwo sosire kuvhura kuyasika nkenye tupu siruwo yimo ngoso ana kutanta nkuruministera. Malakia Nashongo murugani koministeli zomapukururo nomagwanekero momukunda gwaOshana.


2019-08-01  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media