New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / OCovid-19 ya shunifa pedu oyuuyemo yovalandifi pomomatala

OCovid-19 ya shunifa pedu oyuuyemo yovalandifi pomomatala

2021-06-24  Festus Hamalwa

OCovid-19 ya shunifa pedu oyuuyemo yovalandifi pomomatala

Ovalandifi vomomatala konooli ova dengwa pomutima kombuto yoCovid-19 molwashi ihava mono vali ovalandi va wana.     

Ovalandi ava hokolola tava ti kutya navo oveli meshongo lakula lopashimaliwa shaashi iha va landifa vali nawa ngaashi sha kala shito.

Unene tuu pefimbo eli lomukifi woCovid19 tau dana onghandangala moshilongo owa shunifa omwaalu vovalandi pedu neenghono.

Victoria Shilunga oha landifile momatala aNgwediva, ha landifa oikulya yOshiwambo ngaashi omavanda, oshuungu, omakunde, oufila womahangu, odjove, nosho tuu. Okwa hokolola ta ti iha mono vali ovalandi va wana shaashi ovalandi vaye iha veuya vali komatala shaashi ova tila okukwatwa kombuto yoCovid19.

“Mopaife ngaha oinima yange iha i pupo vali shaashi kape na sha ovalandi, mefiku ohandi dulu a shike oku landifa nande N$100 opuwo. Omukifi ou owe tu denga pomutima neenghono shaashi eengeshefa detu itadi sheendifa vali nawa pefimbo eli,” Shilunga ta ti.

Shilunga owa hokolola ta ti ita teka omukumo nande, onghee okuna oku longa noudinini nonande a taalela eshongo loyuuyemo ya shuna pedu. Onghee okwa ti eshi itashi mwiimbi oku kale ka po ongeshefa yaye.

Secilia Neego oo ena ongeshefa yokapan, ota hokolola ta ti ombelela yaye iha i landwa vali nawa.

“Ame ohandi teleke nokuyofa ombelela, ohandi teleke noshifima omo nda kala kwali handi mono ovalandi vahapu, a shike paife iha ndi mono vali ovalandi pefimbo eli lomukifi watukuka moshilongo shetu,” Neego ta ti.

Okwa hokolola ta ti keshe efiku ombelela yaye noshifima ohai kuxu po shaashi ina i landwa po.

Okwa weda po kutya ovanhu vamwe iha ve li ufa komilandu doCovid19 ngeenge tave u ya komatala. Onghee okwa ti eshi oshi li sha nyika oshiponga kuvo nokovalandi. 

Pexulilo ovanangeshefa a va, ova ti kutya itava teka omukumo tuu nande shaashi ohava xupu meengeshefa davo.


2021-06-24  Festus Hamalwa

Share on social media