New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oibofa itano yovanhu va dipawa ya lopotwa Omaandaxa

Oibofa itano yovanhu va dipawa ya lopotwa Omaandaxa

2022-10-26  Festus Hamalwa

Oibofa itano yovanhu va dipawa ya lopotwa Omaandaxa

 Oibofa itano yovanhu va dipawa neembele nokuya shwa neendjebo oya lopotwa Omaandaxa efimbo lokomatango mwa kwatelwa ivali yovakainhu va dipawa kovalumenhu vavo.

Oibofa itatu oya lopotwa moWindhoek, oshibofa shimwe Omusati omanga shikwao omoshitukulwa shaShikoto.

Omukainhu weedula 40 okwa fya eshi vati a yashwa nondjebo komulumenhu waye pefimbo kwa li tava tanguna meumbo lavo molukanda Ombili moWindhoek. 

Nakufya okwa tongololwa oye Hilde Kondjeni novakwapata vaye ovashivifilwa.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni okwa hokolola ta ti omufekelwa weedula 49 okwa ya sha omukainhu waye medimo loikando ivali.

Nakuninga oshihakanwa okwa xulifila mondjila pefimbo kwa li ta twalwa koshipangelo.

Opolifi moshitukulwa shaMusati otai kongo omulumenhu ou vati a dipaa omukainhu waye nomakatana.

Nakufya okwa tongolwa oye Emilia Ndakulilwa Timoteus weedula 29 a dile komukunda Ampole.

Vati omufekelwa okwa hanga omukainhu waye e li monduda nomulumenhu umwepo ndele vati ta tetaula omukainhu waye moinimbu nokufaduka po.

Oshiningwanima eshi osha ningwa Omaandaxa konguloshi momukunda Uukwanapembe moshikandjohoololo Tsandi.

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu weedula 20 okwa fya eshi a tuwa nombele yokapi kukaume kaye komukunda Onakankuzi mOshikoto.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwa li tava nu pamwe nokaume kaye keendingosho nokonima ova ka tameka tava tanguna fiyo tave li denga, nokutuwa monhulo ta xulifile ponhele opo.

Nakufya okwa tongolwa oye Johannes Paulus omukalimo womomukunda Onakankuzi.

Lopokati opo, omulumenhu weedula 24 naye okwa fya eshi a tuwa nombele komulumenhu ihe shi fike ndele ta faduka po moWindhoek.

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu weedula 25 naye okwa fya eshi a ya shwa nondjebo pefimbo kwa li ta kendabala okuteya eumbo. Opolifi oya hokolola tai ti oovene veumbo manga va kofa ovauda omalinyengo ovanhu tave nyenge pondje yeumbo lavo ndele tava peduka nokonima eshi va ya pondje omulumenhu ou okwa umba ondjebo mombada loikando ivali.

Omufekelwa umwe okwa faduka po ashike umwe okwe uya a hala okudenga mwene weumbo nokonima omulumenhu okwa umba ondjebo ndele te mu ya she monhulo nokuxulifila ponhele opo. Opolifi oya ti nakufya ina tongolwa kutya olyelye novakwapata vaye ina shivifilwa manga. Omakonakono opolifi otaa twikile moibofa aishe yomalidipawo.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-10-26  Festus Hamalwa

Share on social media