New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oihakwanwa yomakwatonghonga ounona veedula 7 fiyo 8

Oihakwanwa yomakwatonghonga ounona veedula 7 fiyo 8

2023-06-16  Max Heinrich

Oihakwanwa yomakwatonghonga ounona veedula 7 fiyo 8

ONGWEDIVA - Oshitukulwa shaShana osha ninga ondobe yomakwato keenghono omo keshe koshivike mu na okukala mu na oibofa ya fika puine ya patululilwa ekwato keenghono. 

Oibofa yekwatonghonga ya fika po 71 oya lopotwa moule weemwedi hamano momikunda ngaashi Omeege, Oshandumbala oshoyo omikunda dopopepi. 

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaShana Commisioner Naftal Sakaria okwa popya kutya ovanyonenwa vahapu ohava ningilwa oshiningwanima sholudi eli ihava kala ve shi ovafekelwa vavo. 

Omakwato keenghono haa ningilwa ounona voukadona okwa xwaxwamekwa shaashi ihava dulu okuliamena koinima ya tya ngaha. Ovadali ova pumbwa okuxulifa po okukala tava tumu ounona voukadona komakule ve li ovo aveke. Okwa weda po yoo kutya ovadali nava ninge keshe osho tava dulu okuninga opo va kale alushe va fya oshisho kutya ounona vavo ova amenwa alushe. 

“Oshilongo oshi na omukifi u li movalumenhu oo ndihe shi ashike apa wa dja, otwa pumbwa okuu denga mo,” Sakaria ta ti. Ehandukilo laavo hava kwata ovanhu keenghono paife ola lunduluka, na keshe ou ta ka hangika a nangala nokuya momilele nokaana ke li koshi yeedula 16 ota ka mangwa po. “Oshiningwanima shi li ngaha ohatu ke shi tala ko ongekwatonghonga loovene nomunhu ou ta ka ninga oshinima shi li ngaha ota ka pewa ehandukilo lakula,” Lungameni ta weda po. Lungameni natango ota kunghulile yoo ovayandji voilonga kutya nava xulife po omukalo wokukala tava i momilelele novavandji voilonga vavo, shaashi inava hala oku va futa oimaliwa yavo komwedi ye lixwa po. Eshi ekwato keenghono, shima oshibofa sha patululwa ou na ashike okukala wa ya modolongo. 

Omukulunhu wombelewa yomahepeko oomeme nounona Kaarina Shiimi, okwa popya kutya okukwata omunhu keenghono ehe li nawa momutwe, e li koshi yelongifo loikolwifa ile omunhu e ku pamba shihe li pahalo laye nalo ekwato keenghono. “Ngeenge owe ke lihanga u na okaana ka kwatwa keenghono kendabala uhe ka koshe ile u koshe oidjalomwa yako yokoshi, twala okaana koshipangelo tete opo ka dule okukonaakonwa,” Shiimi ta weda po. 


2023-06-16  Max Heinrich

Share on social media