New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oikumwifa: Ovahongi pElondo va ponokelwa komayoka

Oikumwifa: Ovahongi pElondo va ponokelwa komayoka

2022-09-26  Festus Hamalwa

Oikumwifa: Ovahongi pElondo va ponokelwa komayoka

Ovahongifikola kofikola Elondo-West Combined School ova kwatwa koumbada eshi omayoka eenhoka aeshe ahamano a dipawa eshi kwa li taa kendabala okuya momaumbo avo mefiku limwe.

Ofikola Elondo-West Combined School oi li momukunda Elondo moshikandjohoololo shaNesi, moshitukulwa shaMusati.

Ova hokolola tava ti Etitatu efimbo lokonguloshi lwopotundi 21h00 ova ponokelwa komayoka ahamano oo kwa li taa kendala okuya meenduda davo dokunangala.

Luise Haiduwa, umwe womovahongifikola hava di peenduda deehiila opo pe liteyela omayoka, okwa hokolela Kundana ta ti kwa li a hangika ta di konduda yamushiinda shaye eshi e litwa meyoka lotete.

“Manga handi fiki ponduda yange onda hanga po eyoka lonhoka ta li ende la hala okuya meumbo lange. Onda ufana vakwetu notwe li dipaa diva shaashi okwa li twa tila,” Haiduwa ta ti. Okwa ti konima eshi va dipaa eyoka lotete natango omayoka avali okwa hangika poshivelo shonduda yamushiinda shaye a hala okuya meumbo laye.

“Otwa u fana ovakwashiwana kwa li ve li poundingosho ve li popepi nofikola omu hatu longo opo ve uye oku tu yambidida okudipaa omayoka. Okwa li twa limbililwa kombinga yomayoka eenhoka taa ende oufiku a hala okuya meenduda detu,” ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti eshi ovakwashiwana va fika ova tema eelamba ndele tava dipaa omayoka oo avali.

“Konima yefimbo eshi twa ka dingonoka konima yonduda yange natango otwa hanga ko omayoka avali taa kunghula nekuma a yuka koshivelo shonduda. Otwa endelela opo tu ma dipaye diva,” Haiduwa ta hokolola.

Haiduwa okwa ti eshi natango va ka tala konima yonduda yamushiinda shavo natango ova hanga ko eyoka laxuuninwa tali kunghula nonduda la yuka kekende londuda.

Okwa weda po ta ti oufiku oo ova wapaleka nokulundulula oinima aishe i li meenduda davo nelalakano lokutala ngeenge omu na omayoka a hondama.

Simeon Shilongo naye oku li omungifikola pofikola opo nokwa hokolola ta ti efiku olo inava kofa shaashi ova lele tava di omaxwilili koumbada womayoka.

“Otwa tokelwa hatu ningi omailikano fyee hatu lesha ombiibeli. Otwa nangala ashike tu li omutumba shaashi otwa kala hatu lipula kutya pamwe meenduda detu omu na nande omayoka a ya mo nale,” Shilongo ta hokolola.

Onghee okwa ti paife inava manguluka vali ngeenge tava ende oufiku mofikola ile ngeenge va kofa shaashi ohava kala ashike tava diladila omayoka.

Okwa yelifa ta ti ovakumwifwa komayoka eenhoka e li peenduda davo shaashi ihava di ponhele ya nyika oixwa ile tapa dulu okukala pe na omayoka oludi e li.

“Otu na oumbada kutya pamwe omayoka oo oku na mwene. Ohatu lipula paife kutya pamwe ondjongo kwa li tai danwa shaashi otwa kumwifwa koshikumungu eshi inatu shi mona nale,” ta ti.

Okwa weda po ta ti efiku olo e shi kwa sha ova pita ongula tava wapaleke pomudingonoko wavo ashike inava mona po nande eyoka limwe.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-26  Festus Hamalwa

Share on social media