New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oipindi nai ye komesho - Iipumbu

Oipindi nai ye komesho - Iipumbu

2023-08-03  Festus Hamalwa

Oipindi nai ye komesho - Iipumbu

Eenhana - Minista woikwafaabulika noipindi Lucia Iipumbu okwa indila omalelo eedoolopa opo a twikile nokuninga omaulikilo oipindi meedoolopa shaashi okwa fimana notaa eta oyuuyemo meedolopa nokovanhu oohandimwe.

Iipumbu edi okwe di popya pefimbo kwa li ta patulula pambelewa omaulikilo oipindi mEenhana Etitatu.

Ovanangeshefa 200 va dja koitukulwa ya yooloka otava kufa ombinga mokulandifwa oilandifomwa momaulikilo oipindi.

Moshipipoiwa shaye minista okwa ti ouministeli wavo otau twikile nokuxwaxwameka omalelo eedoolopa noshiwana mokuninga omaulikilo oipindi lwoikando ya yooloka.

Iipumbu okwa ti okwa hala okumona eengeshefa tadi xumu komesho opo oshiwana shi dule okulonga oyuuyemo ihapu noshoyo okweeta po eemhito doilonga.

Onghee okwa ti oshiwana nashi longe nelitulemo okuyambula po eengeshefa davo diha teke po.

“Omaulikilo oipindi otaa yandje eemhito doilonga kovanyasha molwaashi ovanyasha otava kufa ombinga mokulandifa oilandifomwa yavo,” Iipumbu ta ti.

Okwa weda po ta ti ovanangeshefa otava shakeneke epangelo ondjilakati okweeta po eemhito doilonga noshoyo okulwifa ondjala noluhepo.

Okwa kumaida yoo vali ovanyasha opo va kale tava longifa ounongo vavo okuetapo oihongomwa tai dulu oku ve tela oyuuyemo.

“Kaleni tamu yambididafana. Ovanangeshefa nava topolelafane omayelele nghene ve na okuyambula po eengeshefa davo,” ta ti.

Moshipopiwa shaye ngoloneya woshitukulwa shaHangwema, Walde Ndevashiya okwa ti omaulikilo oipindi okwa dana onghandangala ya kula mokuhapo odoolopa yEenhana.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-08-03  Festus Hamalwa

Share on social media