New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okakadona ka kwatwa onghonga kovalumenhu vavali

Okakadona ka kwatwa onghonga kovalumenhu vavali

2022-06-01  Festus Hamalwa

Okakadona ka kwatwa onghonga kovalumenhu vavali

Festus Hamalwa

Okakadona keedula 15 oka kwatwa onghonga kovalumenhu vavali mexuliloshivike modoolopa yaGobabis moshitukulwa Omaheke.

Komufala wopolifi moshitukulwa shaMaheke Commissioner Andreas Haingura okwa hokolola ta ti okaana okwa li ke li mondjila navakwao tava ende wa uka keumbo efimbo lokonguloshi. Vati ovafekelwa ova dilila konima younona ndele tameke okutaa ounona ndele tava nu kile okaana nokuka longele oilonga youshada eshi vaya nako moixulo koshi yomuti.

Opolifi oya hokolola tai ti ounona vakwao ove shipondola okufaduka po eshi kwa li tava tataawa kovafekelwa.

Ounona ova ka lopotela ovakulunhu vakahewa kavo kutya okwa tutumbilwa koshi yomuti kovalumenhu vavali.

 Opolifi oya ti konima yefimo eshi ovakulunhu ve uya ova hanga okaana nale ke li koshi yomuti kai wa nako moixulo.

Okaana oka twalwa koshipangelo shaGobabis opo ka ningilwe omakonakono opaunamiti.

Ovafekelwa ova kwatwa po efiku olo va longa oshimbuluma konima eshi oshiwana sha longela kumwe nokulopotela opolifi diva.

 Ovafekelwa otava kala mondolongo noshibofa shavo osha u dulilwa komafiku 18 Anguste 2022 opo opolifi i dule okuninga omakonakono.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-01  Festus Hamalwa

Share on social media