New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okakadona komido 13 vati ka dipaa kamwaina keemwedi 11

Okakadona komido 13 vati ka dipaa kamwaina keemwedi 11

2021-04-09  Festus Hamalwa

Okakadona komido 13 vati ka dipaa kamwaina keemwedi 11

Opolifi mOshana oya kwata po okaana kokakadona shi na sha nedipao lokaana keemwedi 11. 

Otaku fekelwa okaana kokamati, keemwedi 11 ka fya eshi ka tulwa mevela lomeva mEtitatu lwopo10h00 momukunda Omashekediva, moshikandjohololo shaNgwediva. Ou ta fekelelwa oilonga ei yoixuna okaana kokakadona ke na omido 13, ke li okanafikola pofikola Onamutai Junior Primary School.

Eshi ka pulaapulwa kopolifi okaana oko vati oka ti oke na oudjuu na ina oo omumwaina waina shaashi vati oku na omhepo ii –efimbo limwe iha popi novanhu meumbo, mwa kwatelwa inakulu, ye vati oha teleke oikulya ndele ta li oye ayeke. 

Kundana okwa uda yoo kodjo i shi okulineekelwa kutya muFebuluali neudo, meumbo omo tuu omo, omwa fya okaana keemwedi omuwoyi natango kali ka hangwa mevela lomeva. Okaana oko paife ka ninga omufekelwa medipao lokaana keemwedi 11 vati oko ka li ke litwa okaana oko keemwedi omuwoyi ka fila momeva. 

Eshi ka pulwaapulwa kopolifi, okaana vati oka dimina ashike kutya oko shili ka dipaa okamwainawona oko keemwedi 11, ashike kake na mo sha mefyo laaka keemwedi omuwoyi. 

Insepector Thomas Aiyambo okwa hokolola kutya ounona vomeumbo omo mwa fya okaana ova li tava kosho oikutu mepya lambulavo pefimbo loshiningwanima. Omufekelwa okwa li nee a tumwa kumukwao opo a ka tale evela meumbo, eshi a fika meumbo okwa hanga okaana ke li omutumba koshi yomuti u li meumbo. 

Omufekelwa okwa kufa po okaana ndele te ka tula mevela lomeva, nokukafiya mevela omo tuu omo, nokushuna mepya kumukwao opo va ka twikile nokukosha.

Konima yokafimbo meumbo omwe ya omushiinda vati ta kongo okapalwa. Mushiinda okwa hanga okaana aka ka fya ke li mevela lomeva. Okaana komido nhatu oko ka li meumbo, vati oko ka lombwela ovaneumbo kutya oka mona okaana oko kokakadana taka tula okaana mevela lomeva.

Ovaneumbo ova dengela opolifi, nokaana oko kokakadona oka kwatwa po efiku tuu olo loshiningwanima. Konima opolifi oya ka mangulula okakadona oko noku ka yandja momake ovakwanedimo vamwe shaashi oke li koshi yomido 16, no itaka dulu okuya modolongo. Aiyambo okwa ti omufekelwa mopaife ngaha oku li keumbo laxekulu. 

Omakonaakono opolifi otaa twikile.


2021-04-09  Festus Hamalwa

Share on social media