New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okalongo nako ka yakula eenhauki daAngola

Okalongo nako ka yakula eenhauki daAngola

2021-03-26  Festus Hamalwa

Okalongo nako ka yakula eenhauki daAngola

Festus Hamalwa

Kansela woshikandjohoololo shaKalongo Laurentius Makana Iipinge okwa koleka kutya ovakwashiwana vaAngola vamwe ova tameka okundoda va yuka moshikandjohoololo shaye.

Ta ti fiyo opapa oshikandjohoololo eshi sha ama keengaba daNamibia naAngola osha yakula ovanhu ve li 22, ovo paife va tula momukunda Olupito.

Ava ove li vamwe vomovanhu omayovi ovo va taukila moNamibia okudiilila koshishiindalongo Angola osho sha dengwa sha lila kondjala, nepangelo laNamibia opamwe novanhu oohandimwe ova ninga efiku tava yakula eenhauki edi noipalufa.

Iipinge okwa hokolola kutya Ovaangola ova tameka okuholoka moshikandjohololo shaye kuyele oshivike sha dja ko, nopaife ove li va idililwa meumbo lamwene womukunda.

Ta ti mokati keenhauki edi omwa kwatelwa eehanana odo da  enda pamwe novakulunhu vado.

“Ombelewa yange oya yandja oukutu voufila kovakwashiwana ava. Otwa ninga yoo onghendambala yoku va pa oshivelelwa sheeshi domeendooxa,” Iipinge ta ti.

Kansela okwa ti vamwe vomovanhu ava otava pula okupewa oilonga opo va mone oshimaliwa shokulikwafela shaashi paife otava xupu noudjuu.

Kansela okwa i ndila koshiwana kwau ena ehalo loku kwafela ova Angola ava oikulya ile oindjalomwa opo a kwa tafane nombelewa yaye.

Iipinge okwa kunghulila oshiwana opo shi haningile nande eenhauki omunyonena washa.


2021-03-26  Festus Hamalwa

Share on social media