New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Olutu lokaana le lituwa metoto

Olutu lokaana le lituwa metoto

2023-09-27  Festus Hamalwa

Olutu lokaana le lituwa metoto

Opolifi moshitukulwa shaShana otai indile moshiwana kwaau e na ouyelele kombinga yomukainhu kwa li e na eteelelo ndele ke li na vali molwokaana ke lituwa konhele yoimbodi.

Omaandaxa efimbo lomutenya ovanailonga vamuni waShakati ove litwa olutu lokaana kokadona ke li koshi yoimbodi pomukunda Ofingo u li popepi nOshakati.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa koleka ta ti fiyo opapa kape na ouyelele kutya okaana okakupulwashi kulyelye.

Aiyambo okwa ti omunhu keshe ta ka yandja ouyelele kopolifi ota ka amenwa. 

Onghee okwa indila oshiwana opo shi lopotele opolifi keshe i li popepi.

Okwa didilikwa ounona va ninga oihakanwa yokukupulwashi kovakainhu.

Oshivike sha dja ko mOshakati omwa lopotwa omukainhu vati a dipaa okaana kaye ndele te ka tula mokila yokutalaleka meumbo lavo.

Eshi a kwatafana naKundana, omuxungimwenyo mouninsteli woukashikekookanhu Selma Shilongo okwa kumaida ovakainhu opo va kale tava twala ounona vavo koipangelo ngeenge tava hepekwa koupyakadi wopamadilaadilo. Okwa ti ovakainhu nava ka konge omakwafo koipangelo ile keembelewa douministeli woukashikekookanhu shaashi okuekelashi okaana kaku shi e kandule po lomukundu.

Shilongo okwa yelifa ta ti ovakainhu vamwe ohava kala va kwatwa koshinyenu unene tuu ngeenge tate wokaana iha yambidida okaana kaye.

Onghee naashi ohashi eta opo ina yokaana a kale a kwatwa komhepo yokukupula shi okaana kaye shaashi oha kala a lulilwa konghalo.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-27  Festus Hamalwa

Share on social media