New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Olutu lomukainhu le lituwa la tetwa okuulu kumwe

Olutu lomukainhu le lituwa la tetwa okuulu kumwe

2023-02-28  Festus Hamalwa

Olutu lomukainhu le lituwa la tetwa okuulu kumwe

Opolifi moshitukulwa shaZambezi otai konakona oshiningwanima omo olutu lomukainhu oo vati a ninga efiku ta kongwa le lituwa la tetwa a oshilyo. 

Ota ku hokololwa kutya olutu la Sofia Ngoshi ole li tuwa Osoondaxa efimbo longula komukunda Bwacha, komulumenhu oo a hangika ta ende ponhele opo taku fekelwa la ekelwa. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaZambezi Inspector Kisco Sitali okwa hokolola ta ti Etine loshivike sha dja ko Ngoshi okwa li a ka talela po ovakwapata vaye komukunda Kansoko ashike va ti ina fika ko. Opolifi oya ti Ngoshi okwa lefa otuwa tai shingwa komulumenhu noku mu twalela ondjilakati shaashi va ti omushingi ka kwa li a taka fika konhele oku kwali kwa yuka Ngoshi. 

Va ti okudja opo Ngoshi okwa ninga omafiku a kana okudja efiku olo fiyo Osoondaxa eshi olotu laye le li tuwa. 

Ka pe na naanaa ouyelele kutya okuulu kwaye okwa kana ko ngahelipi, ashike otaku fekelwa kutya otashi dulika omukainhu ou a tetwa ile va ti pamwe okuulu kwaye kwa lika koifitukuti shaashi pomudingonoko ope na oifitukuti. 

Ka pe na omufekelwa a kwatwa po mekwatafano noshiningwanima eshi nomakonakono opolifi otaa twikile. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-02-28  Festus Hamalwa

Share on social media