New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omaulikilo oipindi otaa eta oyuuyemo meedoolopa

Omaulikilo oipindi otaa eta oyuuyemo meedoolopa

2023-08-29  Festus Hamalwa

Omaulikilo oipindi otaa eta oyuuyemo meedoolopa

ONGWDIVA - Omupeduminista mouministeli oipindi Verna Sinimbo okwa ti omauliko oipindi okwa fimana shaashi otaa eta oyuuyemo meedooolopa pefimbo ovanhu tava ningi omangeshefelo.

Okwa ti omaulikilo oipindi aNgwediva okwa fimana shaashi ohaa nane ovanangeshefa va yooloka okudja meni nokondje yoshilongo ve uye okukufa ombinga mokulandifa.

Neudo ovalandifi 418 va dja meni nokondje yoshilongo otava kufa ombinga momaulikilo oipindi aNgwediva. Edi Sinimbo okwe dipopya pefimbo kwa li ta patulula omaulikilo oipindi aNgwediva pambelewa mexuliloshivike. Okwa kumaida ovaunganeki hava kala ve kwetele komesho omaulikilo oipindi meedoolopa opo va kale tava longele kumwe nombelewa yaye nelalakano lokupewa omayele nghene ve na okunana ovanangeshefa va yooloka okudja kondje yoshilongo.  “Omualiko oipindi otaa eta eemhito doilonga kovanyasha pefimbo tava ka landifa oilandifomwa yavo,” ta ti. Onghee ta ti ngeenge taku ningwa omauliko oipindi meedoolopa ohashi yandje omhito koshiwana opo shi landife oilandifomwa yavo ya yooloka mwa kwatelwa oikulya yOshiwambo. Okwa indila oshiwana opo shi kale tashi yambidida omauliko oipindi shaashi otashi tu ovalandifi omukumo va twikile nokulandifa.

Okwa pula omalelo eedoolopa opo a kale taa longifa oshimaliwa osho tava mono okudilila moshiwana okuyandjaneka omayakulo meedoolopa noshoyo okuyambula po eedoolopa di kale pamufika muwa.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-08-29  Festus Hamalwa

Share on social media