New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombelewa yomupresidende ya yandja oututa kovanafikola voukadona

Ombelewa yomupresidende ya yandja oututa kovanafikola voukadona

2022-05-31  Festus Hamalwa

Ombelewa yomupresidende ya yandja oututa kovanafikola voukadona

Ovanafikola voukadona vokosekundofikola Mwadikange Kaulinge ova pewa oututa vokulikwafela ngeenge ve li komafimbo opaushitwe Olomakaya.

Oututa ova yadjwa okudilila mombelewa yomupresidende nelalakano lokuyambidida eefikola di na ounona voukadona ve li momhumbwe yoikwafifo yoututa.

Oututa va yandjwa ove li 6 912 nova topolelwa ovanafikola ve dulife 400 ova pewa keshe umwe okapakete kaye koututa opo va dule okulikwafa.

Oututa va xupa po otava ka topelelwa yoo vali ovanafikola vokeefikola dimwepo va didilikwa ve li momhumbwe yoututa.

Moshipopiwa shaye pefimbo kwa li ta topolele ovanafikola oututa, ngoloneya waHangwena Walde Ndevashiya okwa ti omhumbwe yokuhe na oututa kovanafikola voukadona oili unene eshongo linene movanafikola eshi vahapu hava kala tava faula keetundi ngeenge ve li komafimbo opaushitwe.

Okwa ti osha fimana ngeenge oukadona tava longifa oututa shaashi eshi otashi kaleke po oukoshoki kounona vofikola noshoyo okukelela vaha kwa twe komifiki.

“A tusheni natu kaleni tuna oshinakuwanifa shokukala a tu yambidida ovanafikola noututa opo tu xwaxwameke ovanafikola va kale ita faula keetundi ngeenge ve li komafimbo,” Ndevashiya ta ti.

Onghee okwa ti ngeenge ovanafikola voukadona ove na oututa wokulikwafela eshi oshi li tashi tu ovanafikola omukumo opo ve li tule mo moinyangadalwa yavo yofikola.

Ngoloneya okwa weda ta ti epangelo ota li twikile nokukala ta li yambidida ovanafikola yoikwafifo ya yooloka ei ya pumbiwa meefikola shaashi ehongo ola fimana kokaana keshe.

Okwa kunghilila ovanafikola opo ve li honge nondjungu, okukala tava fimaneke ovahongifikola vavo noshoyo okukala ve li kokule noinima ya nyika oshiponga.

Moshipopiwa shaye pefimbo kwa li ta tambula ko oututa, omutalelishikandjo wehongo mOndobe Leena Ithindi okwa ti okwa pandula unene kombelewa yomupresidende eshi ya yambidida ovanafikola noututa. Ithindi okwa ti oututa ova fimana unene kovanafikola voukadona shaashi eshi otashi yandje omukumo kovanafikola opo va kale ve li meetundi efimbo keshe. Selma Paulus eli mondodo onhi-12, okwa lombwela Kundana ta ti okwa pandula unene eshi va pewa oututa shaashi paife ita ka faula vali keetundi ngeenge ve li komafimbo. “Ngeenge omafimbo etu a fika ohatu kala ashike tu li komuhandjo shaashi iha tula tuna oimaliwa yokalanda oututa,” Paulus ta ti.

Nambinga Johanna eli mondodo onhi-10, okwa hokolola ta ti ove udite etumba eshi ofikola yavo oyo imwe ya tofwa mo okukala va pewa oututa.

Onghee okwa ti otai indile epangelo opo li kale ta li twikile nokuyandja oututa kovanafikola voukadona shaashi oshi li unene eshongo linene la talelwa koukadona.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-31  Festus Hamalwa

Share on social media