New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Onghendabala oi dule okumwena

Onghendabala oi dule okumwena

2022-07-12  Festus Hamalwa

Onghendabala oi dule okumwena

Ovakainhu ve li momateelelo konhele yokutelela okupulumuna Ewalanda mEenhana otava ti onghendabala oiduli fe okumwena eshi ve li hunganeka okukala tava hondjo oimbale nomalilo opo va dule okulandifa.

Ewalanda onhele ili popepi noshipangelo shaEenhana oko haku ka telela ovakainhu ve li momateelelo ngeenge ve li popepi nokumona ounona.

Ovakainhu ve li momateelelo ve dulife 15 otava lalakanene okukondjifa ondjala noluhepo eshi tava nyangadala pefimbo ve li kEwalanda.

Pefimbo Kundana a talela po onhele oyo i na oomeme ve li momateelelo ova hokolola tava ti otava lalakanene okuli monena okamaliwa kavo kokulanda oikulya noshoyo okuyambidida ounona vavo konima ngeenge va pulumuna.

Ova hokolola tava ti ohava ka landifa oimbale nomalimo modoolopa yaEenhana omanga ovanhu vamwe ohave uya tava pula oimbale yokulanda kEwalanda.

Onghee naashi oshe va pe omukumo wokukala tava twikile nokuhondja oimbale yavo shaashi ovanhu ove na ohokwe yokuvayambidida.

Ndapandula Matheus weedula 21 a dile kOshikunde okwa lombwela Kundana ta ti okwa talela eshongo linene lokulanda oikulya, eefewa noshoyo oikutu yokaana shaashi kena sha oyuuyemo ya sha, yee nomuholike waye vati kena sha oilonga.

“Ngeenge nda landifa oimbale yange ohandi fihe po oshimaliwa shimwe shokulongifa konima ngeenge nda mono okaana shaashi kapena ou ta ka yambidida nge ngeenge onda danene oshimaliwa,” Matheus ta ti.

Okwa hokolola ta ti ohava futu N$22.50 donhele oyo hava di keshe koshivike ashike omafimbo amwe oha kala ehe na nande oshimaliwa shokufuta.

Onghee okwa ti naashi osha eta opo a tameke okukala ta tungu oimbale yaye omanga a telela a pulumune.

Rachel Shiviya weedula 20 naye okwa lombwela Kundana ta ti momutumba ke na eshi ta monomo.

“Onda xwaxwamekwa ku vakwetu eshi nde uya monhele omu tete. Vakwetu ova twa nge omukumo eshi a lushe hava kala tava hondjo oimbale yavo efimbo longula nomutenya,” ta hokolola.

Okwati ngeenge a mona omulandi woimbale oha lande oikulya noshoyo okufuta oifendela yonhele oyo hava di.

Okwa kunghilila ovakainhu vakwao vehe na oyuuyemo opo va kale tava nyangadala vo va dule okumona oshimaliwa shokuyambidida ounona vavo.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-07-12  Festus Hamalwa

Share on social media