New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongwediva ya yandja oshifolomo ko-SDFN

Ongwediva ya yandja oshifolomo ko-SDFN

2021-03-23  Festus Hamalwa

Ongwediva ya yandja oshifolomo ko-SDFN

Mayola wodoolopa yaNgwediva Taarah Shalyefu okwa yandja eshina lokufuloma eedopi li li pongushu yoshimaliwa N$10 000 koShack Dwellers Federation of Namibia (SDFN). Okwa yandja yoo vali uu-DVD kovadani voinyandwa vedina Vuhkah Film Production vomOngwediva, ve fike po50 ve li pongushu yoshimaliwa N$1 750. 

Eshina lokuninga eedopi ola yandjwa molwaashi kwa li, odula ya dja ko elelo lodoolopa la yandjele eenhele dedu koilyo yoShack Dwellers Federation di li 98 dokutunga omaumbo.

Omaumbo otaa ka tungwa keenhele ngaashi Sky oshitukulwa shotete noSky oshitukulwa oshitivali.

Moshipopiwa shaye Shalyefu okwa ti oshi li oshinakuwanifa shelelo laNgwediva opo li kwashipaleke kutya ola yandja edu nomaumbo koshiwana.

Onghee okwa yelifa kutya elelo lodoolopa ola longa noudiinini opo li kwafele ehangano loShack Dwellers Federation lovanhu ava ve na oyuuyemo yopedu. Okwa ti elalakano lokuyandja eshina eli opo li kale la longifwa koilyo ei, yoo i dule okutunga omaumbo avo noupu.

Ta twikile ta ti nonande a yandja ekwafo lishona, okwa itavela kutya otali ka kwafela omwaalu wovanhu vahapu.

Okwa twa oilyo yoShack Dwellers Federation opo i longe noudiinini nokukwashipaleka kutya eenhele dedu edi va pewa di li 98 oda pwa okutunga modula ei yo2021. 


2021-03-23  Festus Hamalwa

Share on social media