New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oongeleka tadhi dhenge aanamukunda omitse kumwe

Oongeleka tadhi dhenge aanamukunda omitse kumwe

2023-06-15  Max Heinrich

Oongeleka tadhi dhenge aanamukunda omitse kumwe

ONGWEDIVA - Oongeleka dhimwe anuwa odha kala nokweeta engwangwano nevundakano osho wo omaipumomumwe pokati kaakalimo momikunda Oshandumbala, Omeege nomikunda dhopopepi. 

Aanamukunda yamwe anuwa ohaya yi koongeleka uuna ye na omaupyakadhi, naampoka anuwa ohapu zi oohapu ndhoka tadhi eta uutondwe pokati kaashiinda, ookuume aanamukunda osho wo aakwanezimo. 

Omvula ya za ko opolisi oya li ya ningile aakalimo yomomudhingoloko ngoka opo ya kundathane kombinga yomakudhilo ngoka haga ningwa koongeleka omausiku osho wo okukwandjangela kombinga yaapolofeti yiifundja. 

Shi ikwatelela kukomufala gwopolisi moshitopolwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria, aakalimo yomomikunda moka anuwa ohaya yi koongeleka uuna ye na uupyakadhi nuundjolowele wawo, pehala lyokuya kiipangelo. 

“Konima sho ya lombwelwa iifundja kaapolofeti, aantu ohaya ipilukilepo. Taya ilundile kutya ntumba nangandi aalodhi nenge otaya li aantu,” Sakaria ta ti ngaaka. 

Sakaria oku li lela ompinge nomayihumbato gongeleka oshoka otaga yi moshipala ombili yaanamukunda. 

“Omuntu gumwe okwa penduka ta pwatuka omutse, pehala lyokunwa oopela, omuntu ota tokola a ye kongeleka hoka ta zi a lombwelwa iipwalaga kutya okwa logwa. Uushiinda otawu teywa naantu otaya tukathana,” Sakaria ta ti ngaaka. 

Sakaria okwa lombwele nokulondodha aakalimo yomomikunda ndhoka kutya ope na oveta hayi ungaunga nokunyateka omadhina gaantu, nokwa ti oohandimwe naya hulithe po okutaandaleka iifundja kombinga yayakwawo. 

Ta ti wo aantu naya hulithe po okutaandaleka iifundja kombinga yayakwo, ngele hasho ota ka kutha onkatu a shilipaleke kutya oonakulundilwa otaya ka patulula iipotha, yo oonakulundila ya mangwe po. Komufala okuuvite kutya oongeleka otadhi dhenge aantu omitse kumwe nosha pumbwa okufulilwa okalambo. 

“Itatu indike aantu ya ye kongeleka ashike otatu pula ya kale ye li ohanda opo kaaya idhengithwe omitse kumwe,” Sakaria ta kumangidha ngaaka. 


2023-06-15  Max Heinrich

Share on social media