New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi tai kongo omukainhu a kupulashi ohanana yaye

Opolifi tai kongo omukainhu a kupulashi ohanana yaye

2022-09-26  Festus Hamalwa

Opolifi tai kongo omukainhu a kupulashi ohanana yaye

Opolifi moshitukulwa shaShana otai indile moshiwana kwaau e na ouyelele kombinga yomukainhu ta kongwa vati eshi a kupala shi okaana kaye.

Oshiningwanima eshi osha ningwa molukanda Evululuko mOshakati efimbo lokonguloshi lwopotundu 22h00 mEtine.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti okaana kokakadona oka kupulwashi pomukunghulo weumbo pomunghulo wekuma ke li mokakumbafa.

Vati ovaneumbo hava di peumbo opo pa kupulwa okaana ova uda eembwa tadi weda pondje yeumbo nokonima eshi umwe a ka tala eshi tashi wedwa keembwa okwa uda okaana taka kwena.

Opolifi oya hokolola tai ti omukainhu oo okwa ufana mukwao ndele tava ka tala ponhele opo pe na okaana taka kwena nokonima oya lopotela opolifi.

Okaana oka twalwa koshipangelo noke li paife momake ovapangi koshipangelo shaShakati.

Opolifi otai indile moshiwana kwaau e shi omukainhu kwa li e na eteelelo ndele ke li na vali opo shi kale sha lopotela opolifi opo omukainhu ou a kale a ningilwa omakonakono.

Eshi a kwatafana naKundana, omuxungimwenyo mouminsteli woukashikekookanhu nonghalonawa yokaana Selma Shilongo okwa kunghilila ovakainhu opo va kale tava twala ounona vavo koipangelo ngeenge tava hepekwa koupyakadi wopamadilaadilo.

Okwa ti ovakainhu nava ka konge omakwafo koipangelo ile keembelewa douministeli woukashikekookanhu shaashi okuekelashi okaana kaku shi ekandulepo lomukundu.

Shilongo okwa yelifa ta ti ovakainhu vamwe ohava kala va kwatwa koshinyenu unene tuu ngeenge tate wokaana iha yambidida okaana kaye.

Onghee naashi ohashi eta opo ina yokaana a kale a kwatwa komhepo yokukupulashi okaana kaye shaashi oha kala a lulilwa konghalo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-26  Festus Hamalwa

Share on social media