New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Osekundofikola Onawa ya ponokelwa

Osekundofikola Onawa ya ponokelwa

2023-01-12  Festus Hamalwa

Osekundofikola Onawa ya ponokelwa

 O s e k u n d o f i k o l a O n a w a S e c o n d a r y S c h o o l o y a ponokelwa kookalyamupombo vahamano ovo va li va homata ndele tava vake mo eeLaptop mbali nokakefa koimaliwa mu na N$40 000. 

Oshiningwanima eshi osha ningwa Etitatu efimbo lokeengulasha lwopotundi 03h00 moshitukulwa shaMusati. 

K o m u f a l a w o p o l i f i moshitukulwa shaMusati Commissioner Ismael Basson okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova nhukila omukeleli womaliko noku mu ningila omatilifo ve kwete eendjebo neembele. 

Okudja opo vati ovafekelwa o v a m a n g a o m u k e l e l i womaliko neengodi komaulu nokomwooko, nokonima ove mu tutumbila mombelewa yofikola. 

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova teya omuvelo wombelewa ndele tava kufa mo omaliko ofikola nokufaduka po. 

Vati omukeleli womaliko okwa fiwa mombelewa e li meemhango konima eshi ovafekelwa va mana okuvaka. 

Lwopotundi 05h00 eshi vati omukeleli womaliko umwe e uya koilonga opo a tameke oshikofa yomutenya okwa hanga mukwao ehe mo monduda omu hava kala. 

Okwa ya ta ende a uka kombelewa yofikola ta lilifa eengalo kongodi yaye yopeke. 

Vati manga ta ende pombelewa okwa uda omunhu e li mombelewa ta ingida nokonima okwa ya mo nokuhanga mukwao e li mombelewa meemhango. 

Okakefa koimaliwa vati oka hangika komukunda Epako ashike inamu hangika oshimaliwa. 

Kape na omufekelwa a kwatwa po onghee omakonakono otaa twikile. 

Opolifi otai indile moshiwana kwaau e na ouyelele kombinga yovafekelwa ava opo shi kale sha lopotela opolifi. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-01-12  Festus Hamalwa

Share on social media