New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshikukuta sha hanya mOtamanzi… Va teka omukumo wokulima neudo eshi oikunomwa yavo ya fya po komutenya

Oshikukuta sha hanya mOtamanzi… Va teka omukumo wokulima neudo eshi oikunomwa yavo ya fya po komutenya

2023-02-21  Festus Hamalwa

Oshikukuta sha hanya mOtamanzi… Va teka omukumo wokulima neudo eshi oikunomwa yavo ya fya po komutenya

Ovakalimo vomoshikandjohoololo shaTamanzi ova hokolola tava ti oikunomwa yavo momapya oya fya po komutenya, oimuna otai dengwa kondjala nenota shaashi kakuna sha odula.

Oshiwana osha lombwela Kundana tashi ti ove lixulwa okulokwa neudo momafiku 15 omwedi wa djako ashike okudja opo ina va lokwa vali fiyo onena.

Ova hokolola tava ti ova teka omukumo ngeenge neudo otava teya mo sha momapya shaashi paife efimbo ola ya.

“Otwa longifa oshimaliwa twa longifa okupululifa omapya etu ashike paife oilya oya fya po,” omukwashiwana umwe ta hokolola.

Mwene womukunda Amarika Tillie Iipinge okwa hokolola ta ti ovanhu momukunda waye ova teka omukumo wokulonga momapya shaashi oku na oshikukuta sha hanya.

Onghee okwa yelifa ta ti ovakwashiwana vamwe oha piti eengula va uka keendingosho opo vaka konge ouxupilo wokulandifa nokukala va mona oshimaliwa shokulanda oikulya.

“Ovanhu vamwe ohave ke li kola okapuka shaashi momapya kamuna sha vali oilonga,” ta ti.

Iipinge okwa ti oimuna yavo otai dengwa kenota shaashi eendobe ina di talama omeva, omanga oimuna imwe oya fya shaashi kakuna sha omwiidi.

“Ngeenge odula ina i loka vali otuna okudengwa kondjaka neudo shaashi ita tu ka teya mo sha momapya etu,” ta hokolola.

Okwa weda po ta ti momukunda wavo omu na ashike oboola imwe hai longifwa kovakwashiwana vahapu noshoyo okumwefa oimuna.

Fellemon Nepaya omukalimo womukunda Amarika okwa ti okwa kanifa oikombo yaye 24 ya fya kondjala eshi pehe na oikukya yoimuna.

“Ohatu mono oixuna koshikukuta, otwa kanifa shihapu.Oshiwana otashi kwena ondjala efimbo keshe,” ta ti.

Ovakwashiwana ova weda po tava ti kavena sha oikulya momaumbo, vo vati ova ninga efimbo lile ina va pewa oikulya yoshikukuta okudilila kombelewa yakansela wavo.

Onghee otava pula ombelewa yoprimaminista opo i kale ya talela po oshikandjohoololo shavo shaashi omuna ovanhu tava dengwa kondjala noshikukuta.

Eshi a kwatafana naKundana kansela woshikandjohoololo shaTamanzi Johannes Iiyambo okwa koleka ta ti moshikandjohoololo shaye omu na omikunda dihapu da dengwa koshikukuta.

“Ovakashiwana otava dengwa kondjala, oshiwana oha shi kala alushe sha kalela ombelewa yange tashi pula oikulya ashike ka pena sha oikulya yoshikukuta,” kansela ta ti.

Okwa indila ovanangashefa ile omahangano a yooloka opo e uya va yambidide ovakalimo vomoshikandjohoololo shaye noikulya. Okwa weda po ta ti keshe ou e na ehalo lokuyambidida nakwatafane nombelewa yaye.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-21  Festus Hamalwa

Share on social media