New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oulunga wokunyeka ovanhu omaliko wa hanya mOshana

Oulunga wokunyeka ovanhu omaliko wa hanya mOshana

2023-02-23  Festus Hamalwa

Oulunga wokunyeka ovanhu omaliko wa hanya mOshana

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Warrant Frieda Shikole okwa ti oulunga wovanhu tava nyekwa omaliko avo owa hanya moshitukulwa eshi hamu lopotwa oibofa ihapu yovanhu tava nyekwa omaliko avo kookalyamupombo.

Okwa ti unene tuu ovashingi veelefa ove lininga ookalyamupombo eshi hava tula ovanhu mokatoo.

Komufala wopolifi mOshana Commissioner Naftal Sakaria okwa weda po ta ti ombelewa yaye oye lipyakidila nokuninga omitumba noshiwana kombinga nghee oimbuluma ina okukala ya kondjifwa moshitukulwa.

Sakaria okwa kumaida oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge shi li komandiki omangeshefelo ile ngeenge tashi londo meelefa noshoyo ngeenge tashi di keembaanga.

Omaandaxa omulumenhu weedula 24 okwa ponokelwa kookalyamupombo vanhe noku mu nyeka ongodi yaye yopeke noshimaliwa.

Oshiningwanima osha ningilwa mOshakati poNampost efimbo lokomatango.

Vati ovafekelwa okwa li ve kwete eembele noku mu ningila omatilifo kutya otave mu dipaa.

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova faduka po va uka motuwa ashike vavali ova kwatwa po konima eshi oshiwana sha yandja ouyelele kopolifi omanga ovafekelwa vavali onghee tava kongwa kopolifi.

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu vati okwa ponokelwa kookalyamupombo eshi kwa li tava kendabala oku mu nyeka omaliko aye.

Oshiningwanima osha ningwa mOshakati popepi nosekundofikola Iipumbu efimbo loufiku.

Oshivike sha dja ko, omukulunhu poshitaashi shomahooli shoShell okwa dengwa nondjebo nokunyekwa oshimaliwa shongeshefa osho a hangika ta twalwa kombaanga.

Oshiningwanima osha ningwa Etitano poshitayi shombaanga yoBank Windhoek mOshakati efimbo longula lwopotundi 09h00.

Opolifi oya ti oshimaliwa sha nyekwa ko otashi tengenekwa shi li pomwaalu N$16 000.

Vati onakuninga oshihakanwa okwa hangika e li ofika poshivelo shombaanga nokuponokelwa kookalyamupombo vatatu vovalumenhu.

Vati nakuninga oshihakanwa okwa ningilwa omatilifo eshi a dengwa nondjebo moshipala.

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova faduka po va uka motuwa i na omakende alaula, va uka kombinga yoKahao ashike fiyo opapa kape na omufekelwa a kwatwa po.

Opolifi otai indile moshiwana kwau e na ouyelele kombinga yovafekelwa ve li motuwa yoCorolla Toyota yomakende alaula opo oshiwana shi lopotele opolifi keshe i li popepi.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-23  Festus Hamalwa

Share on social media