New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouministeli wouhaku wa yambididwa noikwafifo

Ouministeli wouhaku wa yambididwa noikwafifo

2022-09-05  Festus Hamalwa

Ouministeli wouhaku wa yambididwa noikwafifo

Ouminitsteli wouhaku nonghalonawa onghee ngaa tau twikile nokuyambididwa noikwafifo eshi wa pewa oilongifo youhaku kombelewa yomukaleliposhilongo waGermany moNamibia Etitano koshipangelo shaKatutura.

Oikwafifwo ya yandjwa omashina okulongifa koICU noshoyo eembete dokulongifwa kovanaudu tava tambulilwa koICU.

Oikwafifo oishe ya yandjwa oili pongushu yoshimaliwa N$1975100.

Pefimbo ta tambula ko oikwafifo, omukulunhuwiliki mouministeli wouhaku nonghalo nawa Ben Nangombe okwa ti oikwafifo ei oye uya pefimbo liwa shaashi oministeli oya kala ya taalela omashongo omashina okulongifa koICU.

Nangombe okwa pandula eshi ombelewa yomukaleliposhilongo waGermany tai lalakanene okushakeneka epangelo ondjilakati tashi pitile mokuyambidida oshikondo shouhaku.

“Oikwafifo ya yandjwa otai ka eta po elunduluko linene koipangelo noshoyo kovanailonga wouhaku shaashi paife itava kala vali tava longo noudjuu. Ovanaudu vetu otava ka kala tava pangwa noupu eshi paife pena omashina okulongifa ngeenge va tambulilwa koICU,” Nangombe ta ti.

Okwa weda po ta ti oshipangelo shaKatutura osho shimwe moshilongo sha didilikwa hashi ya ndje omayakulo ouhaku woomendelelo ngaashi ovanhu va mona oiponga.

Moshipopiwa shaye pefimbo ta yandje oikwafifo omupeduwiliki mombelewa yomukaleliposhilongo waGermany Dr Andreas Gotze okwa ti ombelewa yavo otai twikile nokukaleka po ekwatafano liwa naNamibia tashi pitile mokushakeneka epangelo ondjilakati.

Okwa ti ova didilikwa omhumbwe yoikwafifo koICU oyo imwe ili eshongo linene lataalelwa koipangelo onghee naashi osha eta opo va yambidide ouministeli.

Okwa weda po ta ti okudja omudo 2020 eshi moNamibia mwa monika ombuto yoCovid-19 ombelewa yavo oya kala nokuyambidida ouministeli wouhaku.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-05  Festus Hamalwa

Share on social media