New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovaholafani nava ka konge omakwafo kovafitaongalo

Ovaholafani nava ka konge omakwafo kovafitaongalo

2022-06-22  Festus Hamalwa

Ovaholafani nava ka konge omakwafo kovafitaongalo

Omufitaongalo wongeleka yaAnglican mOngwedia Taarah Shalyefu okwa kunghilila ovalihomboli, ovanhu ve li memakwafano lopaihole opo va kale tava ka konga omakwafo exungomwenyo kongeleka.

Okwa ti elalakano loku ka konga omakwafo okulela oilonga yoimbuluma ei ya didilikwa tai ningwa moshiwana eshi ovalumenhu hava kala tave lidenge novakainhu vavo momaumbo.

Shalyefu okwa ti ovafitaongalo ihava kala va panda eshi ovalumenhu hava longo ominyonena dokudipaa ovakainhu vavo ponhele va ka konge omakwafo keengeleka ngeenge ve lihanga ve li moupyakadi wopamadilaadilo.

Edi Shalyefu okwe di popya Etivali eshi a ninga eenghundafana naKundana nghee a hokolola kombinga yefimano loku ka konga omakwafo kovafitaongalo.

Okwa weda po ta ti ovanhu nava kale tava i komapukululahombo tete manga inava hombola shaashi osha fimana ngeenge ovanhu va pewa ehongo nouyelele kombinga nghee ovalihomboli ve na oku lihumbata.

“Otwa didilika ovanhu vahapu kave hole okuya komapukululahombo eshi hava kala ashike va hala tu va hombolife meendelelo. Onghee eshi ohashi kala sha nyika oshiponga okuhombolifa ovanhu inava mona ehongo,” Shalyefu ta ti.

Okwa yelifa ta ti epukululahombo ola fimana shaashi ohali tula ovalihomboli va kale ve na ohombo yavo tai ende nawa noshoyo okukala ve na ombili, omhepo yediminafanepo nelongelokumwe meumbo.

Omufitaongalo wongeleka Othika Elcin Hosea Wilbard Namusha, okwa li a ninga omutumba neongalo laye Osoondaxa, omo kwa li ta kunghilile ovalumenhu, ovakainhu noshoyo ounona opo va kale tava ka konga omakwafo kovafitaongalo ngeenge ve li hanga tava hepekwa koupyakadi wopamadilaadilo.

Namusha okwa ti ongeleka yaElcin nayo oya didilika ovalumenhu hava kala tava longo oimbuluma eshi hava denge nokudipaa ovakainhu novalumenhu vakwao.

Okwa lombwela Kundana ta ti ovafitaongalo navo otava lalakanene okukandula po oimbuluma moNamibia tashi pitile mokuyandja omayakulo exungomwenyo koshiwana.

“Okudipaa nokudenga kasha shi ekandule po lomukundu. Onghee osha fimana opo ovanhu va kale tava kwatafana novafitaongalo opo va kale va yambididwa diva,” Namusha ta ti.

Okwa weda po ta ti ovafitaongalo nava kale tava ningi omitumba dovakwaneongalo vavo opo va kale tava topolelafana ouyelele nehongo kombinga yokulela ovanhu vaha longe oimbuluma.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-22  Festus Hamalwa

Share on social media