New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanafikola kofikola Ekoka vati tava hepekwa kovalodi

Ovanafikola kofikola Ekoka vati tava hepekwa kovalodi

2022-10-26  Festus Hamalwa

Ovanafikola kofikola Ekoka vati tava hepekwa kovalodi

 Ovanafikola kofikola Ekoka Combined Shool ova lulilwa eshi vati hava kala tava hepekwa kovalodi efimbo loufiku ngeenge va kofa. 

Ovanafikola ova hokolola tava ti ohava kala ve wete omayoka, omaxuvi keembete davo noshoyo oipala yovakulupe momuhandjofikola wavo. 

“Ihatu kofa vali nawa. Ohatu kwa kwatwa komhepo yokulifa eemwenyo, omafimbo amwe ohatu peduka mokati koufiku twa hala okufaduka eshi hatu kala kwatwa komhepo yemweengu,” omunafikola e li mondodo onhi-8 ta ti. 

Ovanafikola paife ova ninga omafiku avali inava ya ko keetundi shaashi ova hala opo ombelewa yomukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa opo i kale ya yandje epitikilo kofikola ihe te mo omufita wongeleka yoshiveva oyo i li pomudingonoko wavo opo e uya ailikanene omuhandjo. 

Onghee ovati kutya itava i keetundi manga komuhandjo wavo ina kuya omufita wongeleka yoshiveva shaashi vati ove na elinekelo meengeleka doiveva. 

Ofikola Ekoka oili komukunda Ekoka moshikandjohoololo shaKongo, moshitukulwa shaHangwena. 

Eshi ovanafikola va ninga eenghundafana naKundana ova hokolola tava ti unene tuu ngeenge va uka pefimbo lokushanga omakonakono ohava kala tava piyanekwa keemhepo doulodi. 

Omunafikola umwe Aron Nambala e li mondodo onhi-9 okwa lombwela Kundana ta ti elihongo lavo paife ola iwa moshipala shaashi kave na vali e halo lokulihonga. 

“Otwa tila paife kombinga yoilulu ha li kala i li komuhandjo wetu. Ohatu nangala meenduda da tema shaashi ngeenge okwa dimi ohatu kala tu wete omayoka e li mombada yonduda neendaka dovakulupe tadi popi,” Nambala ta hokolola. 

Nambala okwa indila ouministeli wehongo opo u kale tau yandje epitikilo keengeleka doiveva di kale ta ningi omailikano meefikola opo ku kelelwe eemhepo doulodi. 

Ndamona Gotlieb e li mondod onhi-8 naye okwa hokolola ta ti alushe ngeenge kwa toko ohava kala va tumba oshinyenu shaashi ova kala va kwatwa koumbada. 

“Ihatu li vali twa manguluka. Ohatu ningi eenghendabala nokuninga omailikano komuhandjo. Otwa pumbwa ekwafo lomeendelo manga ina monifwa oshiponga koilulu,” ta hokolola. 

Eshi a kwatafana naKundana omukulunhufikola Moses Neshingo okwa ti ombelewa oya lopotelwa kombinga yoshikumungu shovanafikola tava hepekwa kovalodi. 

Neshingo okwa ti ovanafikola paife ina hala vali okuya keetundi eshi hava kala va kalela ombelewa yaye ofika tava pula mofikola mu uye omufita wongeleka yoshiveva. 

“Ond a sh i v i f i l a omb e l ewa yomukulunhuwiliki wehongo kombinga yoshikumungu eshi. Omutaleli shikandjo wehongo moshikandjohongo shaKongo okwa li e uya kofikola oku opo a popye novanafikola kombinga yoshikumungu eshi,” Neshingo ta ti. 

Eshi a kwatafana naKundana omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena Isak Hamatwi okwa ti ina shi pitikwa mofikola mu uye omufita woshiveva onghee okwa ti omunafikola ou a hala okuya kongeleka naye ashike paumwene waye. 

Ovahongikola pofikola Ekoka navo ova tilifwa koshikumungu eshi shovanafikola tava hepekwa kovalodi onghee navo paife ove na oumdada. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2022-10-26  Festus Hamalwa

Share on social media