New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanafikola mOshikoto va pewa ouyelele kombinga yomaifano a yooloka

Ovanafikola mOshikoto va pewa ouyelele kombinga yomaifano a yooloka

2023-07-26  Festus Hamalwa

Ovanafikola mOshikoto va pewa ouyelele kombinga yomaifano a yooloka

Omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaShikoto Aletta Eises okwa ti osha fimana ngeenge ovanafikola tava pewa ouyelele kombinga yomaifano a yooloka opo ovanafikola va kale ve shi omaifano va hala okulihongela.

Eises edi okwe di popya pefimbo ovanafikola kwa li tava pewa ouyelele nehongo kombinga yomaifano a yooloka nouyelele kombinga yoipupudilo i li moNamibia, mOmaandaxa kOndangwa.

Ovanafikola va dja keefikola da yooloka okwa li va shakena nelalakano lokupewa ouyelele kombinga yomaifano a yooloka.

Ovanambelewa va dja koipupudilo yopombada ya yooloka okwa li va holoka opo va yandje ouyelele kovanafikola.

Moshipopiwa shaye Eises okwa ti ngeenge omunafikola e na eshiivo kombinga yomaifano a yooloka otashi keelele ovanafikola vaha ninge oihakanwa yokulihongela omaifano a puka.

“Omunafikola ngeenge te lihongele eifano laye lomondjila nokuhole oilongwa i li keifano oko otashi ka xwaxwameka omunafikola a pite nawa molwaashi ota kala alushe te lihongo nondjungu,” ta ti.

Okwa weda ta ti otashi kwafele yoo vali ovanafikola opo va mone oilonga noupu molwaashi oku na omaifano amwe ehe na eemhito doilonga hadi monika noupu.

Okwa kumaida ovadali opo va xulife po okuningila ovanafikola omatokolo kombinga yaashi va hala okulihongela.

Eises okwa ti ombelewa yehongo moshitukulwa oye li pyakidila nokukala ya talela po eefikola da yooloka nelalakano lokuyandja ouyelele kombinga yomaifano a yooloka.

Simon Hangula e li mondodo 11 kosekundofikola Ekulo Secondary School okwa ti okwe li honga shihapu kombinga yeifano e li a hala oku ke li hongela koshipupudilo shaUNAM.

“Onde li honga kutya omaifano amwe mboli kahe na eemhito doilonga hai monika noupu, onghee onda hala oku ke lingela oupangi molwashi ondi hole oshilongwa shoBilogy,” Hangula ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-07-26  Festus Hamalwa

Share on social media