New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanafikola va pewa omaano a yooloka

Ovanafikola va pewa omaano a yooloka

2023-08-30  Festus Hamalwa

Ovanafikola va pewa omaano a yooloka

Julia Heita naMaria Hamutenya ova yambidida ovanafikola 50 hava fikola pOshimwaku Combined School, i li moshitukulwa shaHangwena, noikwafifo ya yooloka.

Ovanafikola ova pewa omaano ngaashi eefewa, omaadi okuvava, oututa vokuvatela oukadona ngeenge ve li komafimbo noshoyo tuu. Oinima aishe kumwe oi li pongushu yoshimaliwa shoN$10 000.

Okwa didilikwa ovanafikola vahapu keefikola di li monooli tava dengwa koluhepo ngaashi okuhe na eenghaku, omidjalofikola noshoyo oikwafifo yofikola.

Julia Heita okwa ti otava lalakanene okuyambidida ovanafikola ve li momhumbwe molwaashi otashi tu omukumo ovanafikola ve lihonge nondjungu ngeenge ve na oikwafifo.

“Otwa didilika omashongo a taalelwa kovanafikola unene tuu ounona voukadona eshi hava kala va pumbwa oututa voku va vatela ngeenge ve li komafimbo. Onghee naashi osha eta opo tu liunganeke nokuongela oshimaliwa shokuyambidida ovanafikola,” Heita ta ti.

Heita okwa ti osha fimana ngeenge omunafikola a longwa opo a dule a ka ninge omunashilonga wokomongula.

Omukulunhufikola penongelo Oshimwaku Combined Schoolo, Jafeta Tuhafeni okwa ti pofikola yaye ope na ovanafikola vahapu va ninga eefiye omanga vamwe ovakwanaluhepo.

Tuhafeni okwa ti ovanafikola vamwe ova fiya po ofikola molwoluhepo, vamwe ohava faula keetundi omanga vamwe ihave litula mo moinyangadalwa yavo yofikola.

“Onda pandula ovanyasha ovo eshi ve liunganeka okuyambidida ovanafikola. Omaano va yandja otaa ka eta elunduluko lakula movanafikola molwaashi paife otave ke lihonga noudiinini,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-08-30  Festus Hamalwa

Share on social media