New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanangeshefa vanini moshikoto va yambididwa

Ovanangeshefa vanini moshikoto va yambididwa

2023-06-26  Max Heinrich

Ovanangeshefa vanini moshikoto va yambididwa

ONGWEDIVA- Ovanangeshefa vanini naava vopokati moshitukulwa shaShikoto ova yolela ketayoo momudo woshimaliwa 2022/23, eshi va kala noku moma omakwafo komahangano opaumwene noopapangelo.  

Omakwafo aa okwa kwatela mo eepoloyeka dayooloka, odo datofwa mo kungoloneya woshitukulwa shaShikoto Penda Ya Ndakolo pefimbo a li ta yandje omushangwahokololo woshitukulwa, oshivike shadja ko. 

Ya Ndakolo okwa ti amwe omomahangano oo a yandja omakwafo ongaashi, Dundee Precious, COSDEC, Okashana Rural Development oshoyo omapangelo eedoolopa moshitukulwa.

Ya Ndakalo okwa popya yoo kutya elongelokumwe lavo na Dundee Precious, elelo lodoolopa yaTsumeb oshoyo COSDEC ola kwafela metungo lomatala mape moTsumeb. Omatala aa otaa yandje omudingonoko una eameno oshoyo oukoshoki kovalandifi oshoyo kovalandi.

Kakele kwaasho, Elelo doolopa yaNiipa ola yambidida eengeshefa dinini eshi la tunga oluumbo lomatala oshoyo onhele yomalihafifo modoolopa. Ya Ndakolo okwa ti odoolopa oya kwafela ovanhu ovo ve na eefalama deexuxwa, neshina lokutendula, oshoyo eshina lokulumbakanifa oikulya yeexuxwa. Omashina aeshe kumwe oku na ongushu yoN$250 000.

Dendee natango okwa longela kumwe neengeshefa dopedu, opo va ete po opologalama yoku yambidida eengeshefa nokamaliwa kanini, noya kwafela ovanangeshefa veli 20 fiyo opapa. 

Okashana Rural Development Center natango oka deulila ovanafaalama veli 330 ounamapya, oshoyo ounafaalama woingulu noweexuxwa, Ya Ndakalo ta ti. 

Okwa tongwa yoo kutya Dundee Precious metals okwa kwafela ovanyasham veli 19 nokufutila elihongo lavo oshoyo ovanhu veli 46 va deulilwa eemhito doilonga na vamwe veli 39 va pewa oimaliwa yokulikwafa pamwe novakwapata vavo ovo va hala oku twikila nelihongo lavo.  “Dundee okwa kwafela yoo natango oinyangadalwa yonhumba inasha nexumo komesho loshitukulwa noimaliwa yakoya po miliona imwe,” Ya Ndakolo ta ti.  

Moshikoto vati omwa kwa felwa ovanafikola veli 20 ovo vadja poluhepo nova twala koiputudilo yopombada yayooloka, opo kuwanifwe okatendo kekota mango oko takati, keshe umwe okuna oufemba wokukala a hongwa.

Ya Ndakolo okwa popya yoo kutya moshitopolwa omuna ovanhu vafika po965 va shangifwa vahe na oilonga, navamwe veli 41 va tulwa moiputudilo yalooloka. “Ohatu indile keshe tuu oo eli moshikoto ehena omito yoilonga eli shangife,” Ya Ndakolo ta weda po.


2023-06-26  Max Heinrich

Share on social media