New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanhu mOshikango vati va talelwa po kumalaria

Ovanhu mOshikango vati va talelwa po kumalaria

2023-08-31  Festus Hamalwa

Ovanhu mOshikango vati va talelwa po kumalaria

Kansela woshikandjohoololo shaShikango Ester Nghidimbwa okwa ti ovakwashiwana voshikandjohoololo shaye ova kwatwa koshidu malaria.

Okwa ti omikunda ngaashi Okatale, Okanghudi, Okadiva, Onamhinda, Onekwaya noshoyo omikunda dimwepo oda lopotwa ku na ovanhu va kwatwa komalaria.

Edi kansela okwe di popya pefimbo va ninga eenghundafana naKundana Etitatu omo a hokolola ta ti malaria ota dana onghandangala y kula moshikandjohoololo shaye.

Okwa ti ombelewa yaye oya lopotelwa ovanhu va kwatwa komalaria va taalela omashongo ngaashi okuhe na eenete dokukelela eemwe.

“Ovakwashiwana ohava kala va ngudumana pombelewa yange tava pula eenete deemwe ashike kape na ekwafo lasha shaashi mombelewa kamu na eenete ta ti,” ta ti.

Nghidimbwa okwa ti omikunda di li keengamba daShikango naAngola odo unene da ninga oihakanwa yokukwatwa kumalaria molwaashi ondi na ovanhu hava di moAngola efiku keshe.

Eshi a kwatafana naKundana omukulunhuwiliki wouhaku moshitukulwa shaHangwena, Johannes Hango okwa ti ombelewa yaye inai lopotelwa ovanhu va kwatwa koshidu malaria.

Hango okwa kumaida ookansela koikandjohoololo opo va kale tava lopotele ombelewa yaye kombinga yomikifi donhumba da didilikwa moikandjohoololo yavo.

“Osha fimana opo oinima aishe ya kuma koshikondo shouhaku i kale ya lopotwa mombelewa yange shaashi ondi li omukulunhuwiliki wouhaku moshitukulwa,” Hango ta ti. 

fhamalwa@nepc.com.na 

 


2023-08-31  Festus Hamalwa

Share on social media