New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovapolifi moipandeko molwaeinda loumbudi nokufutwa ombubo… Ovapolifi vaheyali va kwatwa po neudo

Ovapolifi moipandeko molwaeinda loumbudi nokufutwa ombubo… Ovapolifi vaheyali va kwatwa po neudo

2023-02-17  Festus Hamalwa

Ovapolifi moipandeko molwaeinda loumbudi nokufutwa ombubo… Ovapolifi vaheyali va kwatwa po neudo

Ovanambelewa vopolifi vavali ova kwatwa po mEtine eshi vati va futwa ombubo yoN$10 000 komunhu oo vati va hanga noipakete yomakaya nomalodu ehe li paveta.

Oinima ei i li pongushu N$250 000 vati oya hangwa motuwa yanakuninga oshihakanwa pefimbo ovapolifi ovo va li vati va ninga po einda lomondjila lokukengelela. 

Moiininhwanimwa ikwawo ya kuma Ovapolifi, ovanambelewa vopolifi vavali ove li modolongo koKeetmanshoop eshi vati va denga omukwashiwana nokufya, omanga ovapolifi vatatu navo ove li modolongo kOndangwa eshi vati va yasha nondjebo omukwashiwana nokufya.

Omunambelewa womauyelele wopolifi moshitukulwa shaKhomas Inspector Raimbert Muronga okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova ninga einda lopolifi mondjila pokati koWindhoek nOkahandja.

Okudja opo okwa dja omulumenhu ta shingi otuwa mu na oipakete yomalodu ouwhiskey noshoyo omakaya nokonima ovanambelewa vopolifi ova kanghameka otuwa yaye nokuninga omapekapeko motuwa.

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova pula mwene wotuwa opo a tumine N$10 000 kongodi yavo ngeenge ina hala okukwatwa po. Vati ovapolifi ova lombwela yoo vali omulumenhu oo kutya oinima yaye ote i pewa ngeenge okwe va tumine oshimaliwa onghee okudja opo vati nakuninga oshihakanwa okwa tuma oshimaliwa.

Opolifi oya ti okudja opo nakuninga oshihakanwa okwa ka lopotela opolifi kutya okwa futa ombubo ovapolifi, okwa yandja onomola yongodi oku kwa li a tumina ovapolifi oshimaliwa.

Onghee okudja opo ovapolifi ova kwatwa po ashike oshimaliwa sha futwa ovapolifi inashi monika fiyo opapa nomakonakono opolifi otaa twikile.

Eshi a kwatafana naKundana omupeduminista mouministeli woikwameni neameno lokeengamba Daniel Kashikola okwa ti ouministeli itau popile ovapolifi tava longo oimbuluma shaashi ovapolifi ova pewa oshinakuwanifa shokuamena oshiwana nokutula po elandulafano.

“Ovapolifi ova dja komaumbo a yooloka onghee omaliumbato avo okwa yooloka ngeenge ve li moilonga no nande va pewa omadeulo,” ta ti.

Kashikola okwa kumaida ovapolifi opo ve likaleke kokule nokulonga oimbulima shaashi ihashi kala shiwa ngeenge omunhu a kanifa oilonga. fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-17  Festus Hamalwa

Share on social media