New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Pina ya kupuzo ya mandui

Pina ya kupuzo ya mandui

2020-11-23  Strauss Lunyangwe

Pina ya kupuzo ya mandui

WINDOKO – Muopeli wa mwasikiliti Zee (Zuluboy) utisize hamoho baopeli sina yena, Guru, J Thugg, Mello, Prince T ni Kid M mwasikiliti sa Zambezi, kuhatisa pina ya kupuzo ya kezahalo ya cwale ya kukunupiwa ni kubulaiwa kwabayahi babalalu banaha Namibia, ni muhabo ili muyahi wanaha Zambia, ki masole banaha Botswana (BDF). Sibusiso Blessing Zulu nabulelezi mutayi wa lipapali kuli pina ki kupuzo yabane batimezi. “Ki pizo hape kwa sicaba kuswalana hamoho ni kulwanisa lipulao. Nihaike taba luli ki pizo ya kuambuka kubulaya…liñusa leliñwi mwapina ki kipilaelo hala kubulaiwa kwa likezeli zaluna, bomaluna ni banana bakeñisa bubangoki mwahala sicaba (GBV). Kacwalo, pina kaufela ki sililo kwa naha,” natolokile.

Pina yetwi ‘Sililo sanaha’ nehatisizwe viki yefelile lubasi lumano yo bonana ni Mueteleli wanaha Hage Geingob, yana zibahalize kuli patisiso ika eziwa kilinaha zepeli mwataba yene ezahezi ya kukunupa. Zulu naize kezahalo itisize misunga ni sitoyo mwahala Botswana ni sicaba sanaha Namibia, hamohocwalo ni maswabi kwa mabasi ane alatehezwi kibahabo, balikani ni sicaba cwalo. “Kibumai ni lisuba leli tuna lelina ni kutalimwa. Sina haluli bayahi ba Afilika kuzwelela kumushemi alimuñwi, kono luezana inge luli folofolo ni kubulaya batu inge ki papali ya mazimumwangala. Nikupa muuso waluna kunga muhato hala taba ye, kakuli sicaba sinyemile,” nahatelezi. 

Baopeli kuzwelela mwasikiliti babata kulemuhiwa kuba kalulo ya naha, teñi sililo sabona sina ni ku utwiwa ni kutalimiwa. Nasusuelize hape kuli sina batu haba hulile kaku shutana, ulumela kuli hamoho bakona kualabela kwalubasi lolu lila, kakutahisa pina ya kupuzo kubane batimezi. “Kapina yomuñwi ukona kufumana foliso ni katuluho. Nelu neuzi hape masheleñi kakuba baopeli kufa lubasi. Nilumela kuli kuna ni baopeli babañwi baba file hahulu hala taba yeo,” nafelelelize. Baopeli neba hatisize hape pina ya maswaniso falikepe la You Tube kutusa kuhatiswa kwapina. Undiwanyangela neba kubukani mwaliviki zefelile kucaula mwa Katima Mulilo, Windoko ni Rundu, kusupeza bunyemi bwa bona kwa ma BDF.


2020-11-23  Strauss Lunyangwe

Tags: Khomas
Share on social media