New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Presidentegona kahundilire asi vampitisili wopampo vahakara nomarwanambo

Presidentegona kahundilire asi vampitisili wopampo vahakara nomarwanambo

2019-07-04  John Muyamba

Presidentegona kahundilire asi vampitisili wopampo vahakara nomarwanambo

Mukwe - Presidentegona Nangolo Mbumba katente asi eyi kuna kuretesapo matjiliso omu tuna kukulika mukaro gokurwanena mavango ndi asi noposa mokatji ketweni ose vampitisili wopampo eyi yina kutwaredera asi komeho oko egendeso lyompo kapi nali kakara nawa. Mbumba katumbwire nonkango edi posiruwo oso kavadene silika sompo sovambukuhu kasikarere poMukwe pomberewa zorudi momapeu gana puko.

Mbumba mwene kapi kakerepo nye mugavi magano gwendi kuhamena ukanguki momberewa zavapresidente, Bernard Haufiku, ogu kakakarerepo Mbumba mokuresa mbudi zendi amukwateremo. 

“ Kuna kumoneka asi nkenye gumwe kuna hara kukara,hompa ndi asi fumu – mwaza tupu ezuva nkenye apa notara mbudi hawe kumona malituturo tupu, nokulirundira ntani vamwe nye owo vana kulitura vene kosipundi ,’’ yimo ngoso ana kutanta Mbumba. Mvhura ezi zina puko, kwakereko komitiye ezi vatulirepo nositambo asi vagusemo hompa Erwin Mbambo, nye morwa magazarero konyima zosiruwo awo yipo nye vahagekere egano olyo kumwe nokuhundira egusiropo kovatungimo navenye womombukuhu. ‘’Owo vana kuyirugana oyo vahepa kudiva asi sirongo setu saNamibia kusipitisira kupitira monoveta. Mokugwedako, mpora ezi tuna kudjobwana nayina ngesi kwazigwana kumwe nekwatesoko lyonompitisili dopampo kumwe novakwami vawo, makura kuhoroka asi nsene tomulitutura nonkwami deni yido nye nadi heperamo, yimo ngoso ayitanta, nokuruganesa nonkango edi asi; nsene vanzovhu vavali tavarwana wayi yiwo nye au mono siponga, yimo ana kugwedako. Mbumba kahundilire nompitisili dopa mpo depangero nokugendesa mokugava sihonena sisiwa morwa owo vana kupitisira nawo vakwamemo. Haufiku mokukwaterampo Mbumba katente asi twahepa kudiva asi siruwo sina litjindji, yipo nye asi mukaro ogu twadiva gokuparuka kapisi moomu twagudivire ngesi guna litjindji. ‘’ Yipo nye asi ame kuna kuhundira vambukuhu ntani vatungimo navenye moKavango asi varuganese mema aga gavapa Karunga gomomukuro yipo vagaruganese mokuzangura nombuto dokulya. Posiruwo sooso, ame kuna kuhundira nompitisili dopamukunda vavatere nkrapamwe vavaronge asi ngapi navaweka nokuzangura nondja vavagwanene mbatero yipo asi vagwaane yiruganeso yipo asi udigu wonzara yikare nye ngano yimwe yakapita.


2019-07-04  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media