New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Rundu kuna kuvahundira valiporeko kweyi yokutura mema pwahana asi paveta

Rundu kuna kuvahundira valiporeko kweyi yokutura mema pwahana asi paveta

2019-01-24  John Muyamba

Rundu kuna kuvahundira valiporeko kweyi yokutura mema pwahana asi paveta
Top of a Page

Rundu –Mukwatelimo gendesi doropa zaRundu, Sikongo Haihambo, kahundilire vatungimo unene vatunga momarukanda goyisasara asi vahatura mema pwavene ndi asi melikwamo lyahana asi paveta, morwa mukaro nye ogo kuna gumu egendeso lyodoropa unene mokugava mema kovatungimo, morwa mema kupwamo eyi twaredere asi ndango zodoropa kava zakuvhura kuranda mema. Haihambo kahundilire vatungimo morwa kutunda tupu apa vana kugwana vantu wovanzi unene vatunga morukanda rwaNdama, eyi kwawiza poruzera morwa gumwe gwawo gayirapota kutunda apa vadimuhamata age kwakere taduka nye vanamberewa kwamukweme dogoro tavakamukwata eyi yamonekere asi age kwatura mema pwahana asi paveta makura yiyo nye apeko vamusinda zendi.

Awo kuna yigwana asi ogu gakavatulira mema aga kwalikumbagerere asi gumwe murugani gondango zodoropa,makura tapura vamufute yimaliwa yokusika koN$2700 ava tulire mema, makura tatantere mwenya evango asi gahepa kusima ekero lyenene yipo asi mulihu gwendi kuza unene kohi vahagumona vantu peke, makura tava mutjangere asi yinke nakaranda yipo ayagwane mema eyi varugene ngoso, yimo ana kutanta Haihambo. Ano nye murugani ogo apa gawizire momandaha, pokatji kono vili 21h00 ntani 22h00 makura atameke kutura mema aga pwahana asi paveta, vamusinda yipo nye vatamekere kuzuvha asi poyili yinakugendapo apa, makura awo tavamuhedere age yipo gazumbire sirugana oso aduke, awo makura yipo vapukwilireko vanamberewa ava nawo vakasikire pevango olyo. 

Pausili, morwa mema nye aga ava tura pwahana asi paveta, ose kukara nomakongo gomema gana zeruka, ndango kapi zina kugwana yirugana ndi marunone aga avafire kugwana. Mema kuna kugaruganesa vahana kufutako yuma,apa nye Namwater natupa asi yingapi natufuta, meho nagenye kwetu gana tara, apa nye natupira kufuta, makura vatungimo awo tavatameke kulika nonyara ndango zodoropa.Pausili nyose, nye koruha rumwe mema kuna kugaruganesa morupe peke, awo kapi vana kufuta mema ntani nomulihu edi avaruganesa kapisi dondiro adi ninkisa mema gazoze. Haihambo katente asi mema ogo gokupita ngoso hawe kutwaredere mokuhepeka marunone. “ Ose kugwana sivaro nasiny somema gakare asi kwagahepeke ndi hawe Namwater age twahepa kufuta gokuhepeka ndi kapisi kagahepeke.” Yipo asi mukaro gwangesi ose kapi tuna guhara nampili nakauke. Haihambo kahundilire vatungimo asi vahepa kukara vana vangara vagusepo ukorokotji wangesi, wokutura mema pwahana asi paveta. 

Sopomuhowo, ame kwakuhundira vatungimo navenye asi vakare vana vangara, nampili ngano asi muntu ogo kuna kumoneka asi kwatundu kondango zodoropa vahepa kugwanekere kumwe nomberewa zetu. Age kalikumbagerere asi murugani gondango zodoropa ntani kadwere mudwaro gondango zodoropa age gumwe gadiva omu aturugana ntani kuna kuyigazara asi kuvhura pakare magwanekero novarugani vetu morwa nayinye eyi aturugana gayidiva. Yimo ana kutanta ngoso Haihambo. Monzoni ogo yipo nye konyima zomazuva gavali kayatokwere kububuka oku kavende, ntani vaporosi kavakwete ehauto lyendi eli karuganesere, kalikere asi nalyo kapisi lyendi, makura kwato yokuvhura kurugana gahepa tupu nye kububuka oku kavende. Moutatu age kakabubukire kondango zodoropa. “ Ame yipo kanitanterere vanamberewa vange asi morwa udigu wendi kuna kara momawoko govaporosi nage vahepa kumugava kovaporosi vakamupuragere.

Kumwe novaporosi, ose kuna hara kurugana momunene nye age ngesi gahepa tupu kukamoneka kompanguro zamangastrata. Twahara vaporosi vagwaneko mauzera gomanzi kwendi, asi ngapi ayirugana yirugana yangesi, nye nampo kuvhura yikare asi kuna karapo magwanekero, morwa kapi yina kumoneka asi gelike arugana ano nsene tuyigwana ngoso hawe nayituvatera yipo turugane nawa. Yimo ngoso ana kutanta. Haihambo kahundilire vatungimo modoropa zaRundu asi vahaliturasi mokugwana mema pwahana asi paveta, ano nsene vana hara kutura mema pomambo gawo, vahepa kutura elikwamo lina kwata moyitji lina kulikida asi awo kuna kuruganena kumwe novarugani wondango zodoropa zaRundu.  


2019-01-24  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page