New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shiha monafana omuti nomuti …Oonakulwa vakulu va hafa eshi va shakena navakwao konima yeedula

Shiha monafana omuti nomuti …Oonakulwa vakulu va hafa eshi va shakena navakwao konima yeedula

2022-05-31  Festus Hamalwa

Shiha monafana omuti nomuti …Oonakulwa vakulu va hafa eshi va shakena navakwao konima yeedula

Oonakulwa vakulu va dja koitukulwa ya yooloka moshilongo ova hafa eshi va shakena navakwao konima eshi pa pita eedula 40 inava monafana nghee tuu va dile moita.

Oonakulu vakulu ova shakena koshivilo sha li keumbo lanakulwa mukulu mukwao Ernos Hakuna komukunda Ondingwanyamana moshitukulwa shaHangwena.

Oshivifilo osha longekidwa nelalakano opo oonakulwa vakulu aveshe ve uye va shakena navakwao nokutopolafana omahokololo eshi va kala moita moAngola.

Oshivilo eshi osha longekindwa yoo vali nelalakano opo oonakulu vakulu va shivafane noshoyo okudidilika kutya velipipo ve li momwenyo naava va xulifa nale.

Oonakulwa vakulu ovo va shakena ovava ashike va kala ve li mokamba imwe koAngola yoBattalion mefimbo kwa li tava kondjele emanguluko laNamibia.

Ova hokolola tava ti okwa li va nyika oluhodi mokushakeneka ovakwaita vakwao shaashi opa pita unene efimbo lile inava monafana.

Ernos Hakuna oye mwene a hunganeka oshivifilo eshi nokwa li yoo vali omukulunhu wavakwao pefimbo loita eshi va li moAngola mokamba Battalion eshi a kala oye ta komanda ovakwaita vakwao.

Pefimbo Kundana a talela po eumbo laye koshivifilo osho, Hakuna okwa hokolola ta ti okwa ninga onghendabala yokushivifa moRadio opo a ufane ovakwaita pamwe naye vo ve uye va shakene peumbo laye shaashi opa tita efimbo lile inava monafana konima eshi oshilongo sha manguluka.

Okwa ti okwa kala unene a kwatwa kodjuulufi yokushakeneka ovakwaita vakwao onghee eshi osha fimana unene eshi va shakena navakwao.

“Onda pandula eshi nda monafana novakwaita vakwetu. Ovakwaita vamwe opo ashike nda shakene navo moshivilo omu konima eshi pa pita eedula dihapu ina tu monafana navo,” Hakuna ta hokolola.

Okwa weda po tati ota pandula kalunga eshi natango va mona omhito yokushanekana navakwao shaashi ka kwa li shipu eshi va kala tava lu moAngola eshi ovakwaita vakwao vamwe va xulifila moita omanga vamwe ova lemanena mo.

Moshipopiwa shaye ngoloneya woshitukulwa shaHangwena Walde Ndevashiya, okwa ti okwa pandula oilonga ya longwa kovakwaita eshi va eta po emanguluko laNamibia.

Onghee okwa kunghilila ovaNamibia opo va kale tava fimaneke oilonga ya longwa koonakulwa va kulu shaashi ova dana onghandangala ya kula pefimbo eshi naNamibia ina manguluka.

Ndevashiya okwa oshivifilo eshi osha fimanama mondjokonoma yaNamibia shaashi otashi yandje e hongo kounona novanyasha opo va kale ve shi ondjokonona yopefimbo loita onghee okwa weda po ta ti oonakulu va kulu nava kale tava hokololele ounona vavo momaumbo kombinga yondjokonona yaNamibia.

“Ovakwaita otwe mu pumbwa natango opo mu dule okutwikile okutula po ombili, eameno nelandulafano moshilongo shetu,” Ngoloneya ta ti.

Omukulunhu mu kulu wetanga leameno Denga Ndaitwah, okwa ti naye okwa li yoo eudite etumba eshi oonakulwa vakulu va shakena shaashi eshi otashi u like oukumwe nohole kovakwaita.

Ndaitwah okwa kunghilila oonakulwa vakulu opo va twikile nokuninga oshivifilo eshi keshe kodula opo va kale tava shakene navakwao.

Wilberd Hellao naye oumwe woonakulwa vakulu va kale navakwao moAngola nokwahokolola ta ti okwa li a nyika oluhodi eshi a shakena novawaita vakwao shaashi ka kwa li eshi ngeenge ove li momwenyo.

“Oshivifilo eshi osha fimana shaashi opo tashi ningwa lwotete konima eshi twa dja kombada onghee ondi udite etumba eshi ndamonafana novakwaita vakwetu,” Hellao ta ti.

Indileni Kambwali weedula 57 okwa ya komada moAngola e na eedula 14, okwa hokololela Kundana ta ti okwa tameka ta kwena eshi a shakena novakwaita vakwao shaashi ka kwa li eshi ngeenge ota ka mona omhito ei yokumonafana navakwao.

“Onda pandula unene komanda wetu Hakuna eshi a hunganeka oshivifilo eshi shaashi paife ohatu kala tuli mekwatafano navakwetu,” Kambwali ta ti.

Oonakulwa va kulu okwa li va hongela oshimaliwa N$10900 neengobe nee opo va longife okutyapula oshivilo shavo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-31  Festus Hamalwa

Share on social media