New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sitata kuna kukakara noudigu womema

Sitata kuna kukakara noudigu womema

2022-02-24  Loide Jason

Sitata kuna kukakara noudigu womema

Sitata saVenduka kuna kuhundira vatungimo asi vahepa kuriuganesa mema monaruwa morwa doropa zonene ngesi kuna kara asi kugava mema tagakasesupa morwa payipi zaNamWater ezi kazitomokere esiku lina pitipo. 

Montumwaraka ezi kavageve nkera, sitata kavatente asi awo kuna gwana mbudi patjangwa mosikondovike omu vana kutanta asi mema kapi nagakapita moomu aga piti morwa payipi zina tomoka pokatji kaOkahandja ntani Venduka. ‘’ Morwa mukaro nye gwangoso, kapi hena yina kara asi Venduka nazigwana mema gana kutunda kwaNamwater. Ose ngesi kuna kara negano asi twahepa kumborora ekero lyomema yipo tugusepo udigu womema, ou una kutunda koruha rwaNamWater, omu nayikamoneka asi mema ogo vahepa kugatekura moomu yawapera komeho vaga new vantu. Momukara nye asi mema gokutunda kwaNamWater kapi navagawapayika usimbu, sitata mema aga avagava naga kara asi kapi taga piti nawa konopomba. 

Makura morwa mukaro gwangoso, vatungimo kuna kuvahundira asi varuganese mema monaruwa, unene posiruwo esi tuna kara ngesi. 

Eyi nayikahoroka asi mema kuvhura gapwage momaruvara peke ntani kuvhura kutwaredera asi kapi naga pita mosiruwo songandi. Ose natutara nokukeverera asi mukaro ngapi omu guna kuza komeho, ntani nokutantera vantu vetu asi mema vahagadanesa nampili nakauke. 

Nonkambadaro asi tugwane nkumbu kwaNamWater, unene muhuyungili po gwawo, kapi kayitutompokere Johannes Shigwedha kapi katumugwene nampili nakauke.


2022-02-24  Loide Jason

Share on social media