New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Sure momukunda gwaNkurenkuru kazigwene yitji yenyango

Sure momukunda gwaNkurenkuru kazigwene yitji yenyango

2018-09-13  John Muyamba

Sure momukunda gwaNkurenkuru kazigwene yitji yenyango

Nkurenkuru - Sure zelipakerero zaKanuni Haruwodi zakara moNkurenkuru sinkwa ntani kazigwene uhwi kautundire keligwanekero lyomosirongo saTurkey, vana kutumbura asi TIKA, muna hamene yitji yenyango 30 ntani evango lyokudanena ndi yokudanesa vanona. Vatumwa kavatundire kosirongo sina kavayadingwire sure sivike sina pukomegendeso lyomukurona pamberewa zoTIKA Abdulkadir Abukhan. Sigendo esi saTIKA kasikere novantu wokusika ko 17 kavatundire koTurkey kavatente asi uhwi ou kuna hara kunkondopeka eruganeno kumwe ntani kuna hara kuturapo ukumwe pokatji kovarongwa novarongi. Uhwi ou kavageve kuna karapo evango lyokudanene moomo moruha rosure, omu muna hamene embo vana gaununa patatu, evango lyokutara efuta, evango eli navadanena vanona kundadumuka ntani yitji nye yenyango yokusika ko 30 eyi kavatapekere siruwo sooso awo vagenda poveli, vakurona vamitili ntani vanona vamwe yimo ana kutanta Abukhan. Evango nye eli lyokudanena ngesi kuna kulitulisapo pevango eli lyosure. Abukhan katente asi age ana hafa morwa vana gwana sure ezi zina kara nompumbwe nehuguvaro asi awo navaza komeho mokuruganena kumwe negano asi awo kuvhura vavatere oku vana kuvhura kuvatera. “ Ose tuna hafa unene omu tuna kumona asi natukaruganena kumwe nonkarapamwe mokuvatera sure ezi monomvhura odo dina kuwiza, yimo ngoso ana kutanta. Sinkwa ntani tupu sure ezi kavayazidingwire mukurona pamberwa go Windhoek International School Peter Mackennzie kumwe namukadendi, nositambo asi vawapukurure elikwamo lyokuronga, kuwapukurura yitundwamo ntani mokuruganena kumwe vatulisepo asi awo varuganene kumwe nonkurusure ezi. Valikwali ava awo kwadeura vamitili vane woposure zaKanuni mokwedi kwaSiwogedi 2018, siruwo sepwizumuko lyosure.


2018-09-13  John Muyamba

Share on social media